Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας στις 18 Απριλίου

Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 16:59

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (8/2018) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (18η) Απριλίου (2018) – ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Θέμα 1ο: Περί της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρεις (3) μήνες για πυρασφάλεια. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 2ο: Περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2018 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου τους έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων, του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και της αμοιβής κάθε οργάνου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία, νέων απαραίτητων ΚΑ στο σκέλος των εσόδων ως εξής:

ΚΑ Τίτλος Ποσό
1699.011 Έσοδα από δημοσιεύσεις 500,00
1699.012 Παρακράτηση εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων έργων 500,00

με ισόποση μείωση του ΚΑ 1511 του σκέλους των εσόδων, με τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία, μέσω αποθεματικού, νέων απαραίτητων ΚΑ στο σκέλος των εξόδων ως εξής:

ΚΑ Τίτλος Ποσό
20-8111.008 Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας μηνός Ιουνίου 2017 527,96
20-8111.009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)μηνός Ιουνίου 2017 24,01

με ισόποση μείωση του ΚΑ 20-6672.001 του σκέλους των εξόδων, με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 5ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία / ενίσχυση , μέσω αποθεματικού, απαραίτητων ΚΑ στο σκέλος των εξόδων ως εξής:

ΚΑ Τίτλος Ποσό
30-7323.001 Διάνοιξη δρόμου (περιοχή Θεοδωρόπουλου) ΤΚ Πηγαδίου (δημιουργία) 1.500,00
35-6262.001 Αποψιλώσεις αποκλαδώσεις Δήμου Νότιας Κυνουρίας (ενίσχυση) 2.500,00
30-7331.005 Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Πηγαδίου (δημιουργία) 3.000,00

με ισόποση μείωση του ΚΑ 30-7326.037 του σκέλους των εξόδων, με τίτλο «Κατασκευή τσιμεντένιου στηθαίου στήριξης στον κεντρικό δρόμο προς Φωκιανό Τ.Κ Πηγαδίου» και της ανάλογης τροποποίησης του και της ανάλογης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 6ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση, μέσω αποθεματικού, του Κ.Α. 00-6823 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» με το ποσό των 3.384,66€ με ισόποση μείωση του Κ.Α. 00-6495.019 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εκτέλεση δικαστικής εντολής απόφασης υπ’ αριθ. 949/2017 Αρείου Πάγου». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 7ο: Περί του ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ. για την διαχειριστική περίοδο που θα κλείσει στις 31-12-2018. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 8ο: Περί της έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 9ο: Επί αιτήσεως Βλάμη Ευγενίας για προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση λόγω οικοδομικών εργασιών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 10ο: Επί αιτήσεως Συλλόγου «Τσακωνοπαρέα», για παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του πρώτου ορόφου του δημοτικού ακινήτου «Κοινοτικό Κατάστημα τέως Κοινότητας Τυρού». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 11ο: Περί εγκρίσεως επεκτάσεων Δημοτικού ηλεκτρικού δικτύου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 12ο: Επί εισηγήσεως Οικονομικής Υπηρεσίας για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 13ο: Επί εισηγήσεως Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους, για τη λογιστική τακτοποίηση ΚΑΕ του προϋπολογισμού. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 14ο: Επί εισηγήσεων Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 15ο: Περί της χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκής αγοράς) στη Χείλαρη Μαρία του Ηλία. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

Θέμα 16ο: Περί της χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκής αγοράς) στον Ιωάννη Γολεγό του Γεωργίου. (Εισηγητής: Διαμαντής Κωνσταντίνος)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Δημήτριος Κολινιώτης