Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 15:53

Διαβάστε παρακάτω στην πρόσκληση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα θέματα που θα συζητηθούν:

Σας καλούμε στις  2  Φεβρουαρίου 2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, σε δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση (μεικτή συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010, γ) του άρθρου  67 του Ν. 4830/2021 και 2) της αρ. 643/21 (αρ. πρωτ. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης : 1. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» – Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 2. Ορισμός Προέδρου, Αντιπρόεδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρίπολης
 3. Ορισμός Προέδρου, Αντιπρόεδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρίπολης
 4. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2022
 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2022
 7. Υπόδειξη μελών για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αμπελοοινικών θεμάτων
 8. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Δήμου Τρίπολης
 9. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδων) και καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας, εντός των διοικητικών ορίων του οικισμού Κερασίτσας Δ.Ε. Τεγέας του Δήμου Τρίπολης
 10. Αποδοχή αίτησης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικών εγγραφών Κτηματολογικό γραφείο Τρίπολης για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 032251819005 ιδιοκτησίας Παναγιώτα Κυριαζή και της ειδικής έκτασης (δημοτικής οδού ) με ΚΑΕΚ 0322ΕΚ18002 ιδιοκτησίας Δήμου Τρίπολης
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022 για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων ενεργειών και οφειλών έτους 2021
 12. Ανάκληση της με αριθμό 372/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης “«Απευθείας Εκμίσθωση αίθουσας δημοτικού ακινήτου: Χώρος στο Κοινοτικό Γραφείο της Κοινότητας Βλαχέρνης» (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)”
 13. Απευθείας Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: ισόγειο κατάστημα (καφενείο) στο «Μοιράγειο Μέγαρο», της Κοιν. Κολλινών» (Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)
 14. Λύση μίσθωσης του Περιπτέρου που βρίσκεται στην πλ. Βαλτετσίου (Β.Α. πλευρά)
 15. Επιστροφή Δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 16. Γνωμοδότηση για φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση ΝΤΟΥΚΑ-ΛΑΚΚΕΣ της Δ.Ε. Σκιρίτιδας του Δήμου Τρίπολης»
 17. Καθιέρωση ημέρας μνήμης Δωρητών – Ευεργετών Δήμου Τρίπολης