Συνεδριάζουν την Παρασκευή 16/4 η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση και η Οικονομική Επιτροπή Β. Κυνουρίας

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 14:52

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. θα  συνεδριάσει “δια  περιφοράς” την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55), προκειμένου να ληφθεί απόφαση στα κατωτέρω θέματα:

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

2) Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Ν.4412/2016 για το έτους  2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

3) Μεταφορά ωφελούμενων με ταξί από την οικία τους στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και επιστροφή.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

4) Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτίριο των δομών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΔΑΠ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος.

5) Λογιστική  υποστήριξη και  εξυπηρέτηση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ..

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος.

6) Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ..

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος.

7) Αναγόμωση πυροσβεστήρων στο κτίριο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και ΚΔΑΠ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος

8) Ψήφιση πιστώσεων για συνεχιζόμενες δαπάνες.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος.

Η  συνεδρίαση θα αρχίσει στις 11:00 και  θα  διαρκέσει έως τις 12:00. 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Τακτική συνεδρίαση θα γίνει την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

  1. Περί σύνταξης έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Γ’ και Δ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020.
  2. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας οικονομικού έτους 2021.
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έτους 2021.
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ).
  5. Λήψη απόφασης σχετικά με τις αριθμ. 611/2021 και 642/2021 αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί της αριθμ. 9/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  6. Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.
  7. Διαγραφή Τελών Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)/Διόρθωση καταλόγων ΤΑΠ.
  8. Διαγραφή Τελών Λαϊκής Αγοράς Άστρους.
  9. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας.