Συνεργασία Ινστιτούτου Σπάρτης με το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020 21:15

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη συνεργασίας του Ινστιτούτου
Σπάρτης με ένα εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως, το Πανεπιστήμιο
Sapienza της Ρώμης, για την προώθηση δράσεων ερευνητικού, πολιτιστικού και
εκπαιδευτικού περιεχομένου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, η οποία επικυρώθηκε
σήμερα.
Στο πλαίσιο υιοθέτησης των στόχων της προαγωγής και διαρκούς βελτίωσης
του εκπαιδευτικού έργου, της ισχυροποίησης του ερευνητικού έργου και των
ερευνητικών προϊόντων, της ανάπτυξης ευρύτερων παιδαγωγικών και πολιτιστικών
ανταλλαγών και της ενίσχυσης και προβολής της συμβολής των συμβαλλόμενων
Ιδρυμάτων στην ανάπτυξη των επιμέρους κοινωνιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ινστιτούτο Σπάρτης και το Πανεπιστήμιο Sapienza της
Ρώμης συμφώνησαν στην ανάληψη κάθε απαραίτητης πρωτοβουλίας και
δραστηριότητας για την επίτευξη των κοινών δράσεων που συνοψίζονται στους πέντε
κάτωθι πυλώνες συνεργασίας:
1. Εγκαθίδρυση συνεργασίας σ’ όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό
εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την
αριστεία και το κοινωνικό συμφέρον
2. Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων με την ενδεχόμενη
συμμετοχή και άλλων Πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων
3. Διενέργεια ευρύτερων παιδαγωγικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ
των Πανεπιστημίων, προς όφελος των μελών των δύο Ιδρυμάτων
4. Συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων και
ομάδων των Ιδρυμάτων, και από κοινού υποβολή ερευνητικών και χρηματοδοτικών
προτάσεων
5. Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής
δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων, τεχνογνωσίας, δεδομένων
κλπ, τηρουμένων των κανόνων που αφορούν την προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Επιπρόσθετα, το Ινστιτούτο Σπάρτης κατόρθωσε να εξασφαλίσει την παροχή
οικονομικής βοήθειας υπό τη μορφή μερικής υποτροφίας στους νέους και τις νέες
της πόλης μας που επιθυμούν να σπουδάσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο την επιστήμη
της Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης, το οποίο
βρίσκεται στο 1% των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου και έχει καταταγεί
ως 9ο παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο της Αρχαιολογίας. Ως μόνη
προϋπόθεση έχει τεθεί η αφιέρωση της διπλωματικής εργασίας σε ερευνητικό θέμα
συναφές με τις δράσεις και τους στόχους του Ινστιτούτου Σπάρτης.

K. Παλαιολόγου 67, 231 00 Σπάρτη – Τηλ: 273 10 89 800, Κιν: 698 77 00 902
Email: institoutospartis@gmail.com – Website: www.inspa.gr
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών ή/και τη λήψη της απαραίτητης συστατικής επιστολής για την εισδοχή σας
στο εν λόγω πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Σπάρτης είτε
τηλεφωνικώς στο 2731089800 καθημερινά 09:00-15:00, είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο institoutospartis@gmail.com.
Το Ινστιτούτο Σπάρτης επιδιώκει και αποκτά στρατηγικές διεθνείς
συνεργασίες και, μέσω αυτών επιδιώκει να συμβάλει στην συνολικότερη προσπάθεια
να κατακτήσει η Σπάρτη τη θέση που της αρμόζει, στο διεθνές στερέωμα.