Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στις Δ.Ε. Κορυθίου και Μαντινείας»

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 15:57

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στις Δ.Ε. Κορυθίου και Μαντινείας» , προϋπολογισμού 68.448,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Δείτε ΕΔΩ τα συνημμένα αρχεία.