Συντήρηση τοιχογραφιών σε Ναό της Παναγίας στο Ροεινό…

Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2012 17:51

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΡΟΕΙΝΟ

Ο Υπουργός Πολιτισμού Παύλος, Γερουλάνος έβαλε την υπογραφή του, για την εκτέλεση του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΡΟΕΙΝΟ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 25η ΕΒΑ.

2. Για την αποκατάσταση και την ανάδειξη του μνημείου προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

Α) Εργασίες πεδίου.

· Καθαιρέσεις τοίχων συγκράτησης επιχωμάτων στην δυτική πλευρά του ναού.

· Δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές.

· Αποχωματώσεις γύρω από τον ναό.

· Υποβιβασμός του αύλειου χώρου κατά σαράντα (40) εκατοστά ούτως ώστε η τελική του στάθμη να βρίσκεται κατά πέντε (5) εκατοστά χαμηλότερα από τη στάθμη του δαπέδου του ναού.

· Κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης, κλίμακας και ράμπας πρόσβασης για Α.Μ.Ε.Α.

· Επιστρώσεις εξωτερικών χώρων με λίθινες πλάκες.

Β) Στερέωση και Αποκατάσταση.

· Καθαίρεση νεώτερου στεγάστρου και των κεραμιδιών της στέγης του ναού.

· Καθαίρεση επιχρισμάτων από τους εξωτερικούς τοίχους του ναού.

· Εξυγίανση με βαθύ αρμολόγημα και στεγανοποίηση θεμελίων.

· Κατασκευή αποστραγγιστικού τάφρου.

· Βαθύ αρμολόγημα των εξωτερικών επιφανειών των τοίχων του ναού.

· Καθαρισμός εξωραχίου του θόλου και αρμολόγημα.

· Κατασκευή του δαπέδου του ναού με ορθογωνισμένες λίθινες πλάκες.

· Κατασκευή νέας στέγης με βυζαντινά κεραμίδια.

· Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων.

Γ) Συντήρηση τοιχογραφιών.

· Στερέωση σαθρού υποστρώματος.

· Στερέωση αποκολλημένων τμημάτων.

· Αφαίρεση αιθάλης και άλλων επικαθίσεων.

· Αφαίρεση επικαθίσεων αλάτων.

· Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας.

Δ) Έρευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση του μνημείου.

· Ενημερωτική πινακίδα για το μνημείο.

· Πληροφοριακό φυλλάδιο για το έργο και για το μνημείο.

3. Όπου υπάρχει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης των ανωτέρω εργασιών θα υποβληθούν προς έγκριση οι αντίστοιχες μελέτες.

4. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και κάθε άλλη ενέργεια, στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι ολοκλήρωσης του έργου εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 180.000 € από τον κωδικό αριθμό 2012ΣΕ01480001 της ΣΑΕ 0148 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

5. Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη την 20-02-2012 και λήξη στις 31-12-2013.

6. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης, αφού συνταχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 5 του ΠΔ 99/92 έκθεση απολογισμού του έργου από τους επιβλέποντες. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται και στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.