Στην επιτροπή διαβούλευσης η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Μεγαλόπολης

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016 11:56
Σας καλούμε όπως, την 20η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για συζήτηση και γνωμοδότηση επί του παρακάτω θέματος:

1. Διατύπωση παρατηρήσεων επί του Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης.
Ο Δήμαρχος –Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 Διονύσιος Παπαδόπουλος