Στην Τσεχία για το Erasmus+ το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019 14:32

Το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης υλοποιεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ 2018-2020 IWE με τίτλο “’I’ dentity -‘We’ dentity: Living together in the 21st century Europe” (Η Ταυτότητά μου-Η Ταυτότητά μας: Συμβιώνοντας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα) με κωδικό σύμβασης 2018-1-FR01-KA229-047813¬_4 σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 12625/4-9-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, του ΙΚΥ, της Δ/νσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, του Τμήματος Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου μέχρι το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019, συμμετέχει στην συνάντηση όλων των χωρών – εταίρων του προγράμματος Erasmus + 2018-2020 IWE που πραγματοποιείται στην πόλη Brno της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Η αποστολή αποτελείται από 7 άτομα ( 2 καθηγήτριες και 5 μαθητές ) και η θεματική ενότητά της είναι :“Συνάντηση στη Δημοκρατία της Τσεχίας: Η ταυτότητά μας και ο εθελοντισμός στη σύγχρονη Ευρώπη”.