Στις 17/6 συνεριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ. Τρίπολης

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020 16:19

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας καλούμε την 17η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ – 15:00΄ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ. 1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20250), β) της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ., γ) της με υπ΄ αριθμόν  40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. και δ)σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης για τα παρακάτω  θέματα:1. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφενείο – Αναψυκτήριο» ιδιοκτησίας Μαυρούλη Βασιλική στο Λιμποβίσι ΔΕ Φαλάνθου.

2. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παρατεταμένο ωράριο σε κατάστημα «Καφετέρια – Εστιατόριο – Πρατήριο Άρτου -Παντοπωλείο» ιδιοκτησίας Κολλίντζα Χρήστου στη Κ. Βλαχέρνας ΔΕ Λεβιδίου.

3. Τροποποίηση των υπ΄αριθμ 653/2017 & 975/2017 αποφάσεων του Δ.Σ. Τρίπολης, σχετικά με την «παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κανάκης Ι. – Καψιμάλης Π. ΕΕ» που βρίσκεται  επί της  πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη.

4. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Καφέ Μπαρ – Μεζεδοπωλείο» ιδιοκτησίας κ. Νάτση Βασιλείου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου 21 & Χρυσοστόμου Σμύρνης στην Τρίπολη.

5. Παραλαβή και έγκριση της Ε΄ ανάρτησης της μελέτης «Σύνταξη της πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Τρίπολης στην περιοχή Κολοκοτρώνη».

6. Κανονισμός λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Κέντρου της Τρίπολης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων – προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: gpiterou@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ