Στις 2 Απριλίου τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής Β.Κυνουρίας

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 14:03

Tο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε ΤΑΚΤΙΚΗ «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020)και των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.18877Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τουκορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00»που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1194/Β/27-03-2021, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούναποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.   Πρόσληψη έκτακτου – εποχιακού προσωπικού, ειδικότητας Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

2.   Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων έτους 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

3.   Περί διατήρησης στην υπάρχουσα θέση ή κατάργησης του κενωθέντος περιπτέρου στην Κοινότητα Κορακοβουνίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γαρδικιώτης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

4.   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

5.   Υποβολή πρότασης για την λειτουργία Δημόσιου Ι.Ε.Κ. στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

6.   Έκδοση ψηφίσματος για την χρονική παράταση του προγράμματος απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

 

  1. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας οικονομικού έτους 2021.
  2. Λήψη απόφασης περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού.
  3. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. Α5529/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήμα 11ο Μονομελές).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ