Στις 7 Αυγούστου η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Β. Κυνουρίας

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020 14:18

Δημόσια συνεδρίαση θα γίνει την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

1. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020.2. Έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού ηλεκτροφωτισμού.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ