Στις 7 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Τρίπολης

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021 19:46

Μετά από σχετική πρόκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης κ. Αντώνη Τσαγκαρέλη, είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση την προσεχή Τρίτη 07/12 και ώρα 10:00 μέσω τηλεδιάσκεψης. Αναλυτικά το απόσπασμα και τα θέματα της προσεχούς συνεδρίασης έχουν ως εξής:

Σας προσκαλούμε την 07η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης, κατ’ εφαρμογή α) των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και ισχύουν και β)της αριθ.643/2021(Α.Π.:69472/24.09.2021). Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:1. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Παρθενίου», ποσού 35.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης.

2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας».

3. Αποστολή του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Τρίπολης».

4. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών για την σίτιση των φιλοξενουμένων του Ξενώνα Υποδοχής-Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας».

5. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 17-12-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 20-7-2021 με αρ. κατάθεσης 6/2021 αγωγής μισθωτικών διαφορών ιδιωτών κατά του Δήμου Τρίπολης.

6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης (Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης) κατά τη δικάσιμο της 17-12-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 11-8-2021 και με
αρ. κατάθεσης 7/2021 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης ιδιωτών κατά του Δήμου Τρίπολης.

7. Ορισμός δικηγόρου για να καταθέσει έφεση στο Εφετείο Ναυπλίου (Τμήμα Μονομελές) για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδος των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αριθ. 74/2021 απόφαση Δ.Σ. Τρίπολης (ΦΕΚ 730/2021) (δρόμος για Πανεπιστήμιο) και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση αυτής για οποιοδήποτε λόγο, να καταθέσει προτάσεις, να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά να πράξει ότι είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της ανωτέρω εντολής.

8. Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού.

9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ. οφειλέτη: 23157 & 71206).

10.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο κλήσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (κωδ. οφειλέτη: 23157).

11.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δράσεις κα παρεμβάσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

12.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη ως χώρου ιστορικής μνήμης των υπογείων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης» στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021.

13.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Τρίπολης με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης σε συνδυασμό με τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου πόλης της Τρίπολης» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

14.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.

15.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αλέας.

16.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αλωνισταίνης.

17.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Αμπελακίου.

18.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Βαλτετσίου.

19.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Βουνού.

20.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Ελαιοχωρίου.

21.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Θάνα.

22.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Καλτεζών.

23.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Λιθοβουνίων.

24.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Μαυρικίου.

25.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Πάπαρη.

26.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Ριζών.

27.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Σκοπής.

28.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Στρίγκου.

29.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Τσελεπάκου.

30.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Χρυσοβιτσίου.

31.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Προέδρου της Κοινότητας Τρίπολης».