Στο «ΦιλόΔημο» και οι Βιολογικοί σε Τρόπαια και Καλλιάνι στη Γορτυνία

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 19:19

Άλλο ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό έργο στην Αρκαδία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων στις Τ.Κ. Τροπαίων και Καλλιανίου του Δήμου Γορτυνίας με ποσό χρηματοδότησης 3.898.387,09 €.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει:Υποέργο 1:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΤΡΟΠΑΙΩΝ»

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα δέχεται τα λύματα του οικισμού Τρόπαια και των γύρω οικισμών. Η επεξεργασία των λυμάτων περιλαμβάνει πρωτοβάθμιο καθαρισμό και βιολογική επεξεργασία σε βιοαντιδραστήρες υψηλής απόδοσης. Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στον αποδέκτη (ρέμα) μέσω αγωγού βαρύτητας. Η μονάδα επεξεργασίας αποτελείται από τα επιμέρους τμήματα: φρεάτιο εισόδου, αυτόματη κλειστή εσχάρα, μονάδα υποδοχής και πρωτογενούς επεξεργασίας βοθρολυμάτων, δεξαμενή εξισορρόπησης, μονάδα αεριζόμενης επίπλευσης χαμηλής πίεσης, βιολογική επεξεργασία σε βιοαντιδραστήρες υψηλής απόδοσης, δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων, φρεάτιο αποθήκευσης-σταθεροποίηση ιλύος, αφυδάτωση ιλύος σε φυγοκεντρικό διαχωριστή, κτίριο ελέγχου της εγκατάστασης, λοιπά έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων της τοπικής κοινότητας Τροπαίων μέσω του οποίου θα γίνεται η συλλογή των λυμάτων και η διάθεση αυτών στην Μ.Ε.Λ., θα καλύπτει αποχετευόμενη έκταση περίπου 200 στρεμμάτων και θα αποτελείται από βαρυτικούς και καταθλιπτικούς αγωγούς, 4 αντλιοστάσια με τους οικίσκους τους και όλα τα συνοδά έργα Πολιτικού Μηχανικού.

Υποέργο 2: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ»

Πρόκειται για την εγκατάσταση πλήρους Προκατασκευασμένης μονάδας Μικρού Βιολογικού Καθαρισμού με κλειστό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας και απόσμηση, δυναμικότητας 600 ΙΑ, για ορίζοντα 20ετίας (Α΄ φάση), με όλα τα συνοδά έργα Πολιτικού Μηχανικού και έργα υποδομής, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η οποία θα εγκατασταθεί στο γήπεδο της ΕΕΛ Καλλιανίου της Δημοτικής Ενότητας Τροπαίων και θα τεθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία μαζί με δικαίωμα προαίρεσης για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης-Λειτουργίας της μονάδας για 10 έτη. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων προβλέπεται να πραγματοποιείται σε πρανές γειτονικού ρέματος, ενώ κατά τους θερινούς μήνες μέρος της θα επαναχρησιμοποιείται μέσω της άρδευσης καλλιεργειών.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σήμερα ο οικισμός Τροπαίων και η περιοχή αποχετεύεται με βόθρους. Συνεπώς, το έργο της διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού των Τροπαίων είναι στρατηγικής σημασίας για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. Η ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής. Οι κύριες επιπτώσεις της πρακτικής αυτής αφορούν στην υποβάθμιση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων με κίνδυνο μόλυνσης του νερού ύδρευσης και άρδευσης, στη ρύπανση του εδάφους, στην τοξικότητα των πληθυσμών ζώων και φυτών, στη δημιουργία σηπτικών συνθηκών επιβλαβών για τη δημόσια υγεία και στην πρόκληση ανεπιθύμητων οσμών που δημιουργούν σημαντική όχληση στον πληθυσμό της περιοχής. Συνεπώς, η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου έγκειται στο γεγονός της περιβαλλοντικά ασφαλούς διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού με την συλλογή μεταφορά τους και επεξεργασία.

Ο οικισμός του Καλλιανίου διαθέτει κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης στο οποίο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ιδιωτικές συνδέσεις των κατοικιών. Στην υφιστάμενη κατάσταση το σύνολο των λυμάτων, μέσω του αγωγού προσαγωγής καταλήγουν στη θέση όπου προβλέπεται η κατασκευή της ΜΕΛ όπου και διατίθενται ανεπεξέργαστα σε παρακείμενα ρέματα. Αυτή η τακτική διάθεσης των αστικών λυμάτων έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των εδαφικών στρωμάτων και του υδατικού δυναμικού της περιοχής, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Για την ολοκλήρωση του σχεδίου διαχείρισης των αστικών λυμάτων της τοπικής κοινότητας επόμενο βήμα μετά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων αποτελεί η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Συνεπώς, η εκτέλεση του έργου θεωρείται άμεσης προτεραιότητας και μεγάλης σημασίας για το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής, καθώς και αναγκαία για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Tο Πρόγραμμα ΦιλόΔημος και η Κυβέρνηση ανταποκρίνονται με τον πιο έμπρακτο τρόπο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Αρκαδίας και στέκονται σύμμαχοι στην προσπάθεια για την ανάδειξη του τόπου μας και την βιώσιμη ανάπτυξή του. Με προσπάθεια, με συντονισμένες ενέργειες, με διαφάνεια και με προσήλωση στο στόχο. Χωρίς βαρύγδουπες εξαγγελίες, με σύνεση και εργατικότητα, προχωράμε στην στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στην ικανοποίηση διαχρονικών ανεκπλήρωτων αιτημάτων