Συνεδρίασε το Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013 09:25

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου  2013, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης,  συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, κατά το οποίο συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα πιο κάτω  σημαντικά θέματα:1. Διαχείριση Απορριμμάτων  

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμαρχος Τρίπολης κ. Σμυρνιώτης  Ιωάννης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του Συνδέσμου και για τις εξελίξεις όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων και αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των Δημάρχων, εκπροσώπων της  προσωρινής ανάδοχου εταιρείας και του Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ, αρμόδιο για θέματα ΣΔΙΤ, προκειμένου να ενημερωθούν οι αιρετοί και να θέσουν ερωτήματα για αδιευκρίνιστα σημεία σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2. Δημοτικοί Υπάλληλοι ως ανταποκριτές του ΟΓΑ

Για την ομαλή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων Δημοτών από τους Δήμους σε θέματα που σχετίζονται με τον ΟΓΑ, το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητηθεί από τον ΟΓΑ, να συναφθούν σε κεντρικό επίπεδο Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ ΟΓΑ και Δήμων  με τις οποίες θα καθορίζονται, πόσοι Δημοτικοί Υπάλληλοι θα απασχολούνται, με ποια κριτήρια θα απασχολούνται, πόσες εργατοώρες θα απαιτούνται καθώς και τους πόρους που οφείλει να  αποδώσει ο ΟΓΑ προς τους Δήμους για την κάλυψη των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους ασφαλισμένους του.  

3. Ακαρπία της ελιάς στην Πελοπόννησο και οικονομική ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών στο πλαίσιο των ΠΣΕΑ

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ για την αντιμετώπιση του μεγάλου οικονομικού προβλήματος που θα βιώσουν φέτος στην Πελοπόννησο οι ελαιοπαραγωγοί, από την ακαρπία της ελιάς, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινόμενων που επικράτησαν κατά το χρόνο της ανθοφορίας/καρπόδεσης, καλεί όλους τους αρμόδιους Υπηρεσιακούς παράγοντες Περιφέρειας, της ΚΕΔΕ, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και την Κυβέρνηση συνολικά  με έγκαιρες, συντονισμένες ενέργειες να μεριμνήσουν για πλήρη και ταχεία αποζημίωση των πληγέντων.

4. Παρατηρήσεις του Δ.Σ. της ΠΕΔ επί του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου «Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» του ΥΠΕΚΑ

Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου κατά τη συζήτηση αυτού του θέματος, διατύπωσε τις ακόλουθες παρατηρήσεις προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ, στο τελικό κείμενο που επεξεργάζεται για να το υποβάλει στο ΥΠΕΚΑ:

α) Να προωθηθεί άμεσα η σύνταξη κτηματολογίου, δασολογίου και  δασικών χαρτών,
β) Να δοθούν διευκολύνσεις δραστηριοτήτων στους ΟΤΑ ( π.χ. διάνοιξη δασικών δρόμων),  
γ) Να προβλεφθεί η συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ σε όλες τις επιτροπές που αφορούν έκφραση δασικής πολιτικής,
δ) Να δίνεται η δυνατότητα αναπτυξιακής αξιοποίησης του δασικού χώρου, υπό την προϋπόθεση της προστασίας του δάσους και της ιδιοκτησίας του Δημοσίου,
ε) Να προβλεφθεί η παραχώρηση στους ΟΤΑ δασικών υποδομών που δεν χρησιμοποιούνται ή δεν αξιοποιούνται,
στ) Να ληφθεί μέριμνα για τη σύνταξη ενός ενιαίου, απλού και λιτού νομοσχέδιου για συνολική αντιμετώπιση θεμάτων που συνδέονται με τα δασικά οικοσυστήματα.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Παναγιώτης Νίκας
Δήμαρχος Καλαμάτας