Τα θέματα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019 18:19
φωτογραφία αρχείου

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 09 Αυγούστου 2019 και
ώρα 19:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου),
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν-3852/2010, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοστρωσία αγροτικών
δρόμων, ανακατασκευές και αποκαταστάσεις τεχνικών έργων και τοιχίων
αντιστήριξης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – τοιχία
αντιστήριξης στη Δημοτική Κοινότητα Άστρους».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
3. Έγκριση απολογισμού διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας
Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.
4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Δήμαρχος
5. Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας οικονομικού έτους 2018».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
6. Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας οικονομικού έτους 2018».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Τσιώρου/Κολοβού Παναγιώτα – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
7. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων, οικονομικού έτους
2018, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κούβαλη Γεωργία – Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΒΚ
8. Περί αποδοχής επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών Ι.Κ.Α. των απασχολούμενων ανέργων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με το
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8μηνης διάρκειας (Πρόσκληση 8/2018 Ο.Α.Ε.Δ.)
και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
9. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
10. Εκποίηση ποσότητας στρογγυλής ξυλείας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
11. Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή ποσών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
12. Αποδοχή και κατανομή ποσού, για συντήρηση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξειδίκευση πίστωσης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Πρόεδρος Δ.Ε.Π.
Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κουτρουμπής Γεώργιος