Τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Βόρειας Κυνουρίας

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 15:31

Συνεδριάζει και η Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος Χρήστου Κορδογιάννη

H πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.

Διαγραφή Τελών Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)/Διόρθωση καταλόγων ΤΑΠ.

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου των Υπηρεσιών (Πολεοδομίας) Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Αποδοχή α’ σταδίου (οριστική μελέτη) της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

Η πρόσκληση για την διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 12.00 «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών διδασκαλίας αγγλικών, πληροφορικής και μουσικής μηνός Απριλίου 2021 και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

2. Έγκριση δαπάνης ενισχυτικής διδασκαλίας σχολικών μαθημάτων μηνός Απριλίου 2021 και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

3. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής μαθητών σε εξετάσεις επάρκειας αγγλικής γλώσσας και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ