Τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 19:09
φωτογραφία αρχείου

Σας καλούμε την 23η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00  το μεσημέρι, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας»

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αρκαδίας»

Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 2.706€ και 16,80€, για την αντιμετώπιση τελών χρήσης μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης 2019

Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 22744/18-7-2019 έγγραφο των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Τρίπολης.

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης (Τμήμα Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 24-9-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, κατά τη συζήτηση της με ΑΒΕΜ 43/20-4-2017 εφέσεως του Δήμου Τρίπολης κατά της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και της υπ’ αριθ. 220/2016 αποφάσεως Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Αρ. κλ. ΚΛ468/1-8-2019, αρ. πιν. 6,) κατόπιν της με αριθμό 446/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 3-9-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ999/15-5-2019, Αρ. Πιν. 8, Αρ. Καταχ. ΠΡ202/27-6-2018) προσφυγής της «Δ.Ε.Η. Α.Ε. (Αλ. Σούτσου 2Γ- Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 3-9-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ997/15-5-2019, Αρ. Πιν. 7, Αρ. Καταχ. ΠΡ201/27-6-2018) προσφυγής της «Δ.Ε.Η. Α.Ε. (Αλ. Σούτσου 2Α- Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης

Περί έγκρισης Πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού –Τμήμα 1 (ελαστικοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης)

Περί έγκρισης Πρακτικού αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού –Τμήμα 2 (αναρροφητικό σάρωθρο)

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ