Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017 09:18

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (22/2017) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (26η) Σεπτεμβρίου (2017) – ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 Θέμα 1ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την αποδοχή και την κατανομή εσόδου 254.600,0 € προερχόμενου από την απόδοση του «Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» και του «Φόρου Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων» και της ανάλογης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)Θέμα 2ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την αποδοχή και κατανομή εσόδου ύψους 115.551,63 € με τίτλο: «Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και της ανάλογης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 3ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την εκκαθάριση δαπάνης κληροδοτήματος Λέου Ιωάννη, ύψους 24,80 €. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο: Περί της συμμετοχής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 5ο:  Περί της έγκρισης διενέργειας προμήθειας καυσίμων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 6ο: Περί της Γ΄ κατανομής 2017 της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θεόδωρος)

Θέμα 7ο: Επί αιτήσεων πολιτών για παραχώρηση οστεοθυρίδων στο οστεοφυλάκιο του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κοσμά. (Εισηγητής: Τζοβάνης Δημήτριος)

Θέμα 8ο: Περί της αποδοχής της παραχωρούμενων – μεταβιβαζόμενων και παραδιδόμενων στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (ΤΚ Πουλίθρων) και σε κοινή χρήση, οικοπεδικής λωρίδας επιφάνειας 11,02 τ.μ. από τους κ.κ. Κάρμεν – Αντέλε (CARMEN-ADELE) Γεωργίτση και Νικόλαο Γεωργίτση προκειμένου το οικόπεδό τους να χαρακτηριστεί οικοδομήσιμο. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 9ο: Επί αιτήσεως Παναγιώτη Μένη του Σπυρίδωνος που αφορά χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στη Τ.Κ. Σαπουνακαίικων. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 10ο: Επί αιτήσεως Σαπουνάκη Ηλία του Γεωργίου που αφορά χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί στη Τ.Κ.  Τυρού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 11ο:  Περί της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μιχαήλ)

Θέμα 12ο: Περί της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λεωνιδίου». (Εισηγητής: Μάνος Ηλίας)

Θέμα 13ο: Περί της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τυρού». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 14ο: Περί του ορισμού, για το ημερολογιακό έτος (1-9-2017 έως 31-8-2018) δημοτικών συμβούλων, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι (5.869,41) €. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Δημήτριος Κολινιώτης