Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016 08:59
Φωτο αρχείου

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας. Αναλυτικά τα θέματα:

1.Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 80.000,00 € για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), από το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης – αναμόρφωση προϋπολογισμού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήμαρχος2.Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2016 και Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019, του Ν.Π.∆.∆. «∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήμαρχος

3.Υποβολή πρότασης για την ίδρυση και λειτουργία δημόσιου Ι.Ε.Κ. στο ∆ήμο Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής ∆ημήτριος – Πρόεδρος ∆.Σ.

4.Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Βόρειας Κυνουρίας και του ∆ήμου Νότιας Κυνουρίας, για κάλυψη Υπηρεσιών ∆όμησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήμαρχος

5.Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήμαρχος

6.Συζήτηση – γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου μας, σχολικού έτους 2016 – 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Τσιώρου – Κολοβού Παναγιώτα – Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7.Επαναπροσδιορισμός του ποσοστού κατανομής χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ∆ήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Τσιώρου – Κολοβού Παναγιώτα – Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8.Αποδοχή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας του ∆ήμου Βόρειας Κυνουρίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Τσιώρου – Κολοβού Παναγιώτα – Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
9.∆ιαγραφή ανταποδοτικού τέλους κατασκευής διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης, Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α.

10.Εξέταση αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Καράτουλα Κυνουρίας <Άγιος Ιωάννης>», σχετικά με την παραχώρηση δημοτικής αίθουσας για τις ανάγκες του Συλλόγου – Σύσταση χρησιδανείου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – ∆ημοτικός Σύμβουλος

11.Εξέταση αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Καράτουλα Κυνουρίας <Άγιος Ιωάννης>», σχετικά με την παραχώρηση του ανενεργού ∆ημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Καράτουλα, για τις ανάγκες του Συλλόγου – Σύσταση χρησιδανείου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – ∆ημοτικός Σύμβουλος

12.Εξέταση των υπ’ αριθμό 12110/18-12-2015, 12244/23-12-2015, 12367/28-12-2015, 12409/29-12-2015 ενστάσεων του Αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης Οικισμού Νεοχωρίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος ∆ημήτριος – Αντιδήμαρχος

13.Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης ∆’ τριμήνου, του προϋπολογισμού του ∆ήμου Βόρειας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2015.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήμαρχος

14.Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 6 του κανονισμού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης του ∆ήμου Βόρειας Κυνουρίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βλάχος Χρήστος – Πρόεδρος ∆.Ε.Υ.Α.

15.

∆ιαγραφή Τ.Α.Π. από τον βεβαιωτικό κατάλογο και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κουτρουμπής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

16.Αντικατάσταση μέλους της Πολιτιστικής Επιτροπής του ∆ήμου Βόρειας Κυνουρίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής ∆ημήτριος – Πρόεδρος ∆.Σ.

17.Υλοποίηση Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας (βοήθημα ένδειας). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήμαρχος

18.Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παιδότοπων ∆ήμου Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 36873/2007 (ΦΕΚ 1364/Β’).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – ∆ημοτικός Σύμβουλος

19.Ορισμός μελών για το υπό συγκρότηση Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – ∆ημοτικός Σύμβουλος