Τακτική συνεδρίαση για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021 14:08

Στις 9 Mαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ – 14:00΄, πραγματοποιείται δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ. 1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ., γ) της με υπ΄ αριθμόν  40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. δ) την με υπ΄ αριθμόν 426 με αριθμό πρωτ. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ-ΥΔ4 ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. και ε)σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, προς λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και καθρεπτών ελέγχου κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο των οικισμών ΜΑΓΟΥΛΑ και ΓΙΟΚΑΡΕΪΚΑ της Δ.Ε. Τεγέας του  Δήμου Τρίπολης  1. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης στο οδικό δίκτυο του οικισμού Νεστάνη της Δ.Ε. Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης»
  2. Έκδοση απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης για τις υδροφόρες του Δήμου Τρίπολης, σε τμήμα της οδού Δαβάκη, εντός σχεδίου Τρίπολης».
  3. Έγκριση κοπής δέντρων
  4. Έγκριση κλάδευσης και κοπής δέντρων
  5. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στην πλατεία Γεωργίου Α΄(Αγίου Βασιλείου)