Τι ζητά ο ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου από την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια

Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2017 15:25

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 στο
Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, αποφασίστηκε με πλειοψηφία 22 υπέρ και
17 κατά, η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την
υλοποίηση των έργων κεντρικής διαχείρισης που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο
ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, με τις συμπληρώσεις που θα προκύψουν από την υλοποίηση των
δεσμεύσεων της κυβέρνησης, που αφορούν :

 Στην μείωση της εγγυημένης ποσότητας στους 100.000 τόνους.
 Την χρονική διάρκεια της έναρξης διαχείρισης των απορριμμάτων.
 Την μείωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης σε 21+7 έτη.
 Την χρηματοδότηση κατασκευής 8 σταθμών μεταφόρτωσης με την προοπτική να
φτάσουν τους 11 με την επιχορήγηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Με την ανωτέρω απόφαση καθίσταται δυνατή η έναρξη υλοποίησης των έργων κεντρικής
διαχείρισης που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, τα οποία
αμέσως μετά περίοδο κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργία τους που αναμένεται να διαρκέσει 2 έτη, θα παραδοθούν πλήρως στον Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται πως η τιμολογιακή πολιτική καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας
των έργων θα ασκείται από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Κατόπιν της απόφασης αυτής θα πρέπει οι λοιποί θεσμικοί φορείς που εμπλέκονται στην
υλοποίηση των έργων να προβούν το δυνατόν ταχύτερα στις απαιτούμενες δικές τους
ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί ο νομικός έλεγχος και η σύναψη της προγραμματικής
σύμβασης.

Επίσης ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στο προσεχές χρονικό διάστημα θα πρέπει να αναπτύξει την
τιμολογιακή πολιτική του και να στελεχωθεί επαρκώς ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί
στο θεσμικό του ρόλο.

(Δελτίο τύπου)