Την Παρασκευή συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Β.Κυνουρίας

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 14:53

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη»μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου2021και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καιτων διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.   Αντικατάσταση – λόγω παραίτησης – τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης/Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Αναγνωστάκου/Χατζηγιάννη Χριστίνα – Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.

2.   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

3.   Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

4.   Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

5.   Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό υπαλλήλων για τις τραπεζικές συναλλαγές των λογαριασμών α) 6315030020572 β) 6315030020980 (ΔΙΑΣ) και γ) 5525086642771 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

6.   Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό υπαλλήλων για τις τραπεζικές συναλλαγές των λογαριασμών α) 248/54512803 και β) 248/54512993 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Εθνική Τράπεζα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

7.   Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό υπαλλήλων για τις τραπεζικές συναλλαγές του  τραπεζικού λογαριασμού 26157286 ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

8.   Αποδοχή ποσού Δ΄ κατανομής έτους 2020, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  – εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο Γραφείο Δημάρχου.

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου) κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, σε συνδυασμό με εκείνες του εδ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α’ 55), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

  1. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2021.
  2. Έγκριση πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  3. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας, ύστερα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
  4. Περί του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Φωτισμός δρόμου προς νεκροταφείο Κορακοβουνίου», προϋπολογισμού μελέτης 30.000€.
  5. Περί του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στη θέση νησί Κοινότητας Παραλίου Άστρους», προϋπολογισμού μελέτης 57.500€.
  6. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ