Την Τετάρτη 12 Μαΐου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 13:57

Στις 12 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, θα πραγματοποιηθεί Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

  • Λήψη Απόφασης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) ισχύος 36 MW στη θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΑΔΑΡΑ – ΒΟΥΡΤΣΑ, Δ.Ε. Φαλάνθου Δ. Τρίπολης και Δ.Ε. Βυτίνας Δ. Γορτυνίας Π.Ε. Αρκαδίας.