Την Τρίτη 9/3 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Β. Κυνουρίας

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021 12:45

Tο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη»μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των προβλεπόμενων στην Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/26-02-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» (ΦΕΚ 793/Β/27-02-2021), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.   Παρατηρήσεις – προτάσεις επί του σχεδίου νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

2.   Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κορδονούρη Μεταξία – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος

3.   Περί αποδοχής της μελέτης ηλεκτροφωτισμού της Κοινότητας Πραστού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

4.   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

5.   Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 146.012,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

6.   Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μελιγούς».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

7.   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

8.   Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 18/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, «Kαθορισμός και κατανομή χρηματοδότησης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος

 

9.   Λήψη απόφασης για τη μετατροπή απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, σε φορτηγό όχημα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

10.    Προμήθεια κωδικών internet banking της Ειδικής Ταμία και του αναπληρωτή υπόλογου διαχειριστή των λογαριασμών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

11.    Προμήθεια κωδικών internet banking της Ειδικής Ταμία και του αναπληρωτή υπόλογου διαχειριστή των λογαριασμών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος