Την Τρίτη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Β. Κυνουρίας

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 16:40

Δημόσια τακτική συνεδρίαση  θα γίνει την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

  1. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας έτους 2020.
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία τακτικής συντήρησης μεταφορικών μέσων.
  3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης – κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έτους 2020.
  4. Έγκριση δαπανών αποζημίωσης μετακίνησης αιρετών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
  5. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα παροχής νομικής στήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ