Τρίπολη Πρωτεύουσα του Μοριά: Σταθήκαμε δίπλα στα παιδιά με Αναπηρία και στις οικογένειες τους

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 15:06

Άλλο ένα έργο της διοίκησης Παυλή το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρίες (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ) του ∆ήµου Τρίπολης.

Αποτελεί Μονάδα δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρίες και εφήβων µε νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία, δυναµικότητας 20 – 25 ατόµων.Το Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ εντάσσεται στο πλαίσιο νέων δράσεων – προγραµµάτων στον τοµέα της πρόνοιας και της ανάπτυξης ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσµός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρµονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιµάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων / ατόµων µε αναπηρίες στην κοινωνική και οικονοµική ζωή.

Οι σκοποί του Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ είναι:

α) η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών / εφήβων µε αναπηρίες,

β) η κοινωνική ένταξη παιδιών / εφήβων µε αναπηρίες,

γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιµετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυµατικής φροντίδας και

δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων µε αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Η δομή ΚΔΑΠ – ΜΕΑ βρίσκεται σε ένα μισθωμένο κτιριακό χώρο  επί της οδού Φιλελλήνων 22 που αποτελείται από:

1. ΥΠΟΓΕΙΟ χώρο βοηθητικής χρήσης εμβαδού 120,20τ.μ.

2. ΙΣΟΓΕΙΟ χώρο εμβαδού 156,60τ.μ.

3. ΙΜΙΩΡΟΦΟ βοηθητικό χώρο παταριού εμβαδού περίπου 75,00τ.μ.