Έως και την Παρασκευή 29/1 επέκταση της λαϊκής αγοράς Άστρους και αναδιάταξη των θέσεων των πωλητών

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 12:57

Απόφαση αρμόδιου Αντιδημάρχου Β.Κυνουρίας για περαιτέρω επέκταση λαϊκής αγοράς  Άστρους, για την  αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Έχοντας υπόψη:  1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α’) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει
  3. Τις διατάξεις του Ν.3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως ισχύει
  4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/23.01.2021), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄186/23.01.2021 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»
  5. Την 164/2020 απόφαση του Δ.Σ.
  6. Την υπ’αρίθ.πρωτ. 592/21-01-2021 Απόφαση Αντιδημάρχου (ΑΔΑ:66Σ4Ω9Ψ-33Ο)

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών επιβάλλεται αυστηρά να τηρηθούν αποστάσεις πέντε (5) μέτρων μεταξύ των πάγκων των πωλητών όπως ορίζονται στην ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/23.01.2021, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄186/23.01.2021.

Ως εκ τούτου, παρατείνεται η ισχύς της υπ’αρίθ.πρωτ. 592/21-01-2021 Απόφασης Αντιδημάρχου (ΑΔΑ:66Σ4Ω9Ψ-33Ο) έως και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 με την οποία προβλέφθηκε επέκταση του χώρου της λαϊκής αγοράς και αναδιάταξη των θέσεων των πωλητών.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ