Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή νέας πτέρυγας στο δημοτικό κοιμητήριο Τρίπολης

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019 20:38

Σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή νέας πτέρυγας στο δημοτικό κοιμητήριο Τρίπολης Αγίας Τριάδας για την κατασκευή 100 νέων χώρων ταφής και οδοποιία

«Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ. Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ»»

Στην Τρίπολη σήμερα την 24η Δεκεμβρίου 2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ύστερα από την με αριθμό 3506/19-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι- καίου Δήμου Τρίπολης, κ. Θεόδωρου Καραλή που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσε- ων του Δήμου και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. ( άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση για να λάβει απόφαση για το θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» Kατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντες ήταν:

A/A ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 3 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 4 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΖΑΜΠΑΘΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7 ΚΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 8 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα 10 ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κλήθηκαν 11 ΚΑΓΙΑΝΝΑ ΛΙΤΣΑ 12 ΜΠΑΚΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία. Από τη συνεδρίαση απουσίασε ο κ. Δημόπουλος Σπύρος ο ο- ποίος αντικαταστάθηκε από τον κ. Κουτσογιάννη Ελευθέριο και ο κ. Κούσουλας Χρήστος η οποία αντικα- ταστάθηκε από τον αναπληρωτή του κ. Μπακέα Κωνσταντίνο.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρέθη και η Διευθύντρια του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης η οποία νόμιμα προσκλήθηκε για το σκοπό αυτό. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε ως εξής το μόνο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης:

Θέτουμε υπόψη σας την από 21/12/2018 εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» η οποία εχει ως εξής:

Α) ΘΕΜΑ: Αποστολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ».

Συνημμένα σας υποβάλλουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛ- ΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προυπ/σμου 25.000,00 € (συμπεριλαμβα- νομένου ΦΠΑ), με τα συνημμένα του προς έγκριση.

Επισημαίνεται στο Δ.Σ. πως: 1. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της υπ’ αριθ.

πρωτ.: 3151/15-12-2018 Διακήρυξης. Β) Το από 21/12/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» το οποίο έχει ως εξής:

ΑΔΑ: ΩΤΥΖΟΛΜΦ-Δ0Ν

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διεξαγωγής Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση χώρων κοιμητηρίου Δ.Ε. Τρίπολης», προϋπ/σμού 25.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α).

Στην Τρίπολη, σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., οι υπογρά-

φοντες

Πρόεδρος: Παπαναστασίου Αλίκη, Δημοτική Υπάλληλος της Δ/νσης ΤΥ & Πολεοδομίας του Δήμου

Τρίπολης

Τα Μέλη: Ντάτσιουλη Δήμητρα, Δημοτικός Υπάλληλος της Δ/νσης ΤΥ & Πολεοδομίας του Δήμου

Τρίπολης

Δαββέτας Θεόδωρος, Δημοτικός Υπάλληλος της Δ/νσης ΤΥ & Πολεοδομίας του Δήμου

Τρίπολης

που αποτελούμε την Ε π ι τ ρ ο π ή Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς τ η ς α ν ω τ έ ρ ω δ η μ ο π ρ α σ ί α ς , σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν υ π ’ α ρ ι θ . : 3 4 4 / 2 0 1 8 Α π ό φ α σ η τ η ς τ ο υ Δ . Σ . τ ο υ Ν ο μ ι κ ο ύ Π ρ ο σ ώ π ο υ (άρθρο 221 του Ν. 4412/16) και απόντος του εκπροσώπου του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ο οποίος δεν ορίστηκε κατόπιν του υπ’ αρ. 40383/10-12-18 εγγράφου μας), συνήλθαμε κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.: 40907/13-127-2018 Πρόσκλησης της Προέδρου της Επιτροπής στα γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης , επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως & Παπαρηγοπούλου, για την διενέργεια της δημοπρασίας, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και

αφού λάβαμε υπόψη μας

την διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ ́ αρ. 344/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Τρίπολης, περίληψη της οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜ- ΔΗΣ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου,

Κηρύξαμε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαμε τους φακέλους προσφοράς (φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής & φάκελοι οικονομικών προσφορών), που κατατέθηκαν ενώ- πιων μας. Στην συνέχεια μετά από επικοινωνία με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, διαπιστώθηκε ότι μία προσφορά έχει κατατεθεί ταχυδρομικώς εμπρόθεσμα (αρ. Πρωτ. 3478/18-12-2018). Ύστερα κη- ρύχθηκε η λήξη της παραλαβής( 10:00π.μ), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 96 του Ν. 4412/16.

Στην συνέχεια, καταχωρήθηκαν οι προσφορές κατά την σειρά κατάθεσης και έλαβαν τον αύξοντα αριθμό, που φαίνεται πριν το όνομά τους και ο οποίος γράφτηκε στο φάκελο προσφοράς τους.

Οι φάκελοι, που παρελήφθησαν, είναι οι κάτωθι:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕ- ΧΟΝΤΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΚΑΤΑΘΕ- ΤΟΝΤΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗ- ΤΑΣ ΚΑΤΑ-

ΑΡ. ΠΡΩΤ. / ΩΡΑ

ΘΕΤΟΝΤΟΣ 1 ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε. ΣΟΡΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ224809 3478/18-12-18 2 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥ- ΙΔΙΟΣ ΑΙ781532

ΑΔΑ: ΩΤΥΖΟΛΜΦ-Δ0Ν

ΑΓΓ. 3 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΙΟΣ Ξ979391 4 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΛΑΟΣ ΝΙ-

ΙΔΙΟΣ ΑΕ251126

5 ΔΑΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΔΙΟΣ Σ562505

Στη συνέχεια και σε δημόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι, που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, κατεγράφησαν στον «Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών», που συνοδεύει το πα- ρόν Πρακτικό, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που περιέχονται σε κάθε φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφησαν τα έγγραφα αυτά.

Ακολούθως, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανακοινώθηκαν τα ενιαία ποσοστά έκπτωσης, σε ακέραιες μο- νάδες επί τοις %, για κάθε διαγωνιζόμενο και καταχωρήθηκαν στον συνημμένο «Πίνακα Αποσφρά- γισης Οικονομικών Προσφορών».

Στην συνέχεια προβήκαμε στον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των ενιαίων πο- σοστών έκπτωσης.

Οι οικονομικές προσφορές, κατά τη σειρά μειοδοσίας έχουν ως ακολούθως:

Σειρά μειο-

δοσίας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΗΣ

Προσφορά (Ενιαίο Ποσοστό έκπτω- σης Έκπτωσης %)

 1. 1 ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε. 26%
 2. 2 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓ. 25%
 3. 3 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21%
 4. 4 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21%
 5. 5 ΔΑΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17%

Κατόπιν, ελέγξαμε, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης. Ελέγχθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, μέσω της η- λεκτρονικής εφαρμογής ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 72 και την παρ. 1 δ) του άρθρου 98 του Ν.4412/16 και διαπιστώθηκε η εγκυρότη- τά τους.

ΑΔΑ: ΩΤΥΖΟΛΜΦ-Δ0Ν

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. κρίνει ότι όλες οι προσφορές είναι παραδεκτές.

Συνεπώς προκύπτει ότι μειοδότης είναι η εταιρεία ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε., του οποίου η προσφορά είναι η χαμηλότερη, με Ενιαίο ποσοστό Έκπτωσης Ε= 26%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.

Αναλυτικότερα μετά την έκπτωση έχουμε:

Αξία εργασιών: 10.947,19 € Γ.Ε & Ο.Ε (18%): 1.970,49 € Άθροισμα 1: 12.917,68 € Απρόβλεπτα (15%): 1.937,65 € Άθροισμα 2: 14.855,33 € Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 64,03 € Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 14.919,36 € ΦΠΑ (24%): 3.580,64 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 18.500,00 €

Η επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την υπ ́ αριθμ. Πρωτ.: 3351/15-12-18 Διακήρυξη του Δημάρχου Τρίπολης
 2. Τις υποβληθείσες προσφορές 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως σήμερα ισχύουν
 3. Την υπ’ αριθμ.: 3179,3180/21-11-2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και τη Βεβαίωση της Δ/νσης του ΝΠΔΔ για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1, 2

προτείνει προς το ΔΣ του ΝΠΔΔ: 1) Την αποδοχή των προσφορών, που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμ- φωνες με τους όρους της διακήρυξη, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, και καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα:

Σειρά μει-

οδοσίας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕ-

Προσφορά (Ενιαίο Ποσοστό έκπτωσης %)

 1. 1 ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε. 26%
 2. 2 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓ. 25%
 3. 3 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21%

ΑΔΑ: ΩΤΥΖΟΛΜΦ-Δ0Ν

 1. 4 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21%
 2. 5 ΔΑΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17%

2) Την ανάδειξη της εταιρείας ΛΥΚΟΡΤΑ Ε.Ε. ως προσωρινού ανάδοχου του έργου «Βελτίω- ση χώρων κοιμητηρίου Δ.Ε. Τρίπολης», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Παπαναστασίου Αλίκη 1. Ντάτσιουλη Δήμητρα

 1. Δαββέτας Θεόδωρος

Συνοδεύεται από:

 1. Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής 2. Πίνακα Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών 3. Έλεγχος γνησιότητας Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης κάλεσε τα μέλη του να αποφασί- σουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του,έλαβε υπόψη της τα ανω- τέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α) Εγκρίνει το από 21/12/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Συνοπτικού Δια- γωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη, για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗ- ΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ως έχει.

Β) Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμ- φωνες με τους όρους της διακήρυξης:

ΑΔΑ: ΩΤΥΖΟΛΜΦ-Δ0Ν

Προσφορά Σειρά μει-

οδοσίας Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕ-

(Ενιαίο Ποσοστό έκπτωσης %)

 1. 1 ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε. 26%
 2. 2 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓ. 25%
 3. 3 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21%
 4. 4 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21%
 5. 5 ΔΑΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17%

Γ) Την ανάδειξη της εταιρείας ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε. ως προσωρινού ανάδοχου του έργου «Βελτί- ωση χώρων κοιμητηρίου Δ.Ε. Τρίπολης», γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με το- υς όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Δ) Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό ήτοι:

1.ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2.ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 4.ΔΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ε)Κατά της παρούσας απόφασης του Δ.Σ.χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της υπ.αριθμ πρωτ. 3151/15-12-2018 Διακήρυξης.

Παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες και εξέδωσε την υπ’ αριθμό 361/2018 απόφαση του. Γι’ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα Τρίπολη 24/12/2018 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ