Υλοποιείται το έργο “Αρδευτικό Τριποταμιάς” στη Γορτυνία.Θα καλύψει έκταση 4χιλ.στρεμμάτων

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 13:51

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης θα προχωρήσουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο δήμος Γορτυνίας και η Αναπτυξιακή Πάρνωνα για την κατασκευή του έργου «Αρδευτικό Τριποταμιάς». Η προγραμματική σύμβαση εγκρίθηκε στο τελευταίo Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Το έργο περιλαμβάνει την άρδευση της ευρύτερης περιοχής Τριποταμιάς, Καπελλίτσας Γορτυνίας, που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Τροπαίων του Δήμου Γορτυνίας. Την ευρύτερη περιοχή διαρρέουν οι ποταμοί Ερύμανθος, Λάδωνας και Αλφειός.
Η περιοχή μελέτης αποτελεί ημιορεινή περιοχή και αναπτύσσεται σε εκτεταμένο οροπέδιο, η συνέχεια του οποίου διακόπτεται από λόφους, με ήπιες κλίσεις και σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 130 έως 220 μέτρα. Η κύρια χρήση των εκτάσεων είναι γεωργική και στην περιοχή δεν έχει σχεδιαστεί και δεν λειτουργεί οργανωμένο δίκτυο άρδευσης. Οι ανάγκες άρδευσης καλύπτονται με υποτυπώδεις μεθόδους. 
Βασικό στοιχείο για τον προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου άρδευσης είναι ο προσδιορισμός των διατιθέμενων υδάτων και των απαραίτητων εκτάσεων άρδευσης καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των υδάτων.  Η ανάγκη προσδιορισμού του φυσικού αντικειμένου, πραγματοποιείται με την κατάρτιση προκαταρκτικής μελέτης, ώστε να εντοπιστούν οι απαραίτητες επεμβάσεις οργάνωσης της άρδευσης, με την κατάρτιση της υδρολογικής – γεωλογικής – υδρογεωλογικής προσέγγισης και στην πορεία αφού προσδιοριστούν οι παρεμβάσεις στην κατάρτιση σε επίπεδο οριστικής μελέτης, των τοπογραφικών όπου θα υποδειχθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις που ολοκληρώνουν την υδραυλική μελέτη και τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και πιθανά στατικά δεξαμενών.   
Η ολοκλήρωση της πρότασης γίνεται με την κατάρτιση της περιβαλλοντικής μελέτης και την εξασφάλιση αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες αρχαιολογίας, υδάτων, περιβάλλοντος κ.ο.κ.  Η εκτιμώμενη έκταση άρδευσης είναι 4.000 στρέμματα και η λεκάνη απορροής σε 40 τ.χλμ στο τμήμα σχεδιασμού των έργων. Χρήση ύδατος προβλέπεται από τα επιφανειακά ύδατα του ποταμού Λάδωνα.  
 
Σκοπός επίσης είναι να εξασφαλιστεί η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και η βελτιστοποίηση της άρδευσης για την αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργούμενων και αρδευόμενων εκτάσεων. 
Για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση του έργου, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τεχνικοοικονομική σκοπιμότητα και την εκτίμηση του κόστους των εργασιών, καθώς και στην ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών στην ευρύτερη περιοχή.
Με την προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Γορτυνίας εκχωρεί το δικαίωμα εκπόνησης της μελέτης, που αφορά στην εδαφική του περιφέρεια, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.
Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο ορίζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, η οποία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι ο αρμόδιος φορέας για την εκπόνηση των μελετών που οδηγούν στο έργο με τον ως άνω τίτλο.
Στόχος του έργου είναι να αντιμετωπιστεί η βελτιστοποίηση της άρδευσης στην γεωργική περιοχή των περιοχής Τριποταμιάς, αξιοποιώντας τα επιφανειακά ύδατα του ποταμού Λάδωνα. 
Αρχικά εκτιμάται ότι απαιτείται κατάλληλο έργο υδροληψίας, το οποίο θα μεταφέρει τα ύδατα με αγωγό ανατολικά του οικισμού Λιβαδάκι. Το έργο εκτιμάται ότι περιλαμβάνει την κατασκευή αντλιοστασίου στη δυτική όχθη του ποταμού προκειμένου να καταθλίβει το νερό σε δεξαμενή συγκέντρωσης ύδατος και εκτιμώμενης έκτασης 4.000 στρεμμάτων. 
Για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του παραπάνω έργου και δεδομένης έλλειψης στοιχείων σχετικά με:  τις διατιθέμενες ποσότητες ύδατος για την άρδευση της περιοχής 
την πραγματική έκταση η οποία χρήζει βελτιώσεως άρδευσης, 
τις ανάγκες προσδιορισμού των αδειοδοτήσεων αξιοποίησης υδάτων, 
προτείνεται η κατάρτιση της μελέτης σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων και προμελέτης για τις ανάγκες προσδιορισμού των γεωλογικών – υδρογεωλογικών συνθηκών καθώς και των γεωργοτεχνικών στοιχείων στην περιοχή υλοποίησης του έργου βελτίωσης της υποδομής άρδευσης. Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση των δύο αυτών σταδίων, η εκπόνηση των μελετών σε επίπεδο οριστικής που αφορά την τοπογραφική μελέτη των θέσεων εγκατάστασης υποδομών αποθήκευσης ύδατος και την υδραυλική μελέτη αγωγών και δικτύων. Το σύνολο των μελετών της παρούσας θα ολοκληρωθεί με την εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.    
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης αφορά σε διάστημα 6 μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης.