Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2021 11:18
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Δευτέρα  29 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1076), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 119/Β/22-03-2021, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:1. Σχετικά με έγκριση μελέτης κυκλοφοριακής σήμανσης για εκτέλεση εργασιών επί του τμήματος της Ε.Ο. Τρίπολης Άστρους στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Βασικός αγωγός τροφοδότησης υδρευτικού ύδατος κεντρικής δεξαμενής Τ.Κ Π. Άστρους».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αναγνωστάκου/Χατζηγιάννη Χριστίνα – Πρόεδρος ΔΕΥΑ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής