Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της Επ.Ο Τρίπολης – ΒΙ.ΠΕ – Ζευγολατιού – Νεοχωρίου

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014 05:01
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1. Έχοντας υπόψη:
– Το υπ. αριθ. 37207/2711 από 13-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αρκαδίας,  με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, απαιτείται διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της Επ. Ο. Τρίπολης – ΒΙ. ΠΕ. – Ζευγολατιού – Νεοχωρίου [από τη διασταύρωση Αγίου Βασιλείου μέχρι τη διασταύρωση Ζευγολατιού], λόγω εκτέλεσης εργασιών τεχνικών έργων

– Το υπ΄ αριθ. 2517/1/309-α από 14-5-2014 έγγραφο του Τ. Τ. Τρίπολης (θετική εισήγηση)
– Την υπ. αριθ. 16/2014 Απόφαση διακοπής κυκλοφορίας
– Το υπ. αριθ. 47534/3531 από 2406-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω Υπηρεσία, αιτείται την παράταση της ανωτέρω διακοπής κυκλοφορίας, μέχρι την 15-7-2014, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης της οδού.
– Το υπ. αριθ. 2517/1/289-ε από 25-6-2014 έγγραφο του Τ. Τ. Τρίπολης (θετική εισήγηση)
– Την υπ. αριθ. 16Α/2014 από 26-6-2014 Απόφασή μας (παράταση διακοπής κυκλοφορίας)
– Το υπ. αριθ. 52457/3824 από 10-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Αρκαδίας, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω Υπηρεσία, αιτείται την παράταση της ανωτέρω διακοπής κυκλοφορίας, μέχρι την 31-7-2014, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης της οδού.
– Την υπ. αριθ. 2517/1/289-θ από 14-7-2014 έγγραφο – αναφορά του Τ. Τ. Τρίπολης
– Την ανάγκη απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων στην εν λόγω οδό, για το διαλαμβανόμενο στο θέμα χρονικό διάστημα, προς πρόληψη τυχόν ατυχημάτων από τους χρησιμοποιούντες την οδό και εργαζόμενους στο οικείο έργο.
2. Ι δ ό ν τ ε ς 
και τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1,2 του Ν. 2696/1999 ( ΦΕΚ 57 τ. Α΄) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπου αναφέρεται ότι οι Αστυνομικές Διευθύνσεις μπορούν να παίρνουν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας προσωρινά, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση προσωρινών καταστάσεων. 
– Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α΄και β΄του Ν. 2800/2000 (Α-41)
– Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Α-58) «Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσια-κές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την ισχύ της υπ. αριθ. 16α/2014 Απόφασής μας, [σχετικά με απαγόρευ-ση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της  Επ. Ο. Τρίπολης – ΒΙ.ΠΕ. – Ζευγολατιού – Νεοχωρίου, και ειδικότερα από τη συμβολή της παραπάνω Επ.Ο. με την οδό που οδηγεί στην Τ. Κ. Αγίου Βασιλείου (διασταύρωση), μέχρι τη συμβολή της παραπάνω Επ.Ο. με την οδό που οδηγεί στην Τ. Κ. Ζευγολατιού (διασταύρωση)], προκειμένου κατασκευαστούν τεχνικά έργα, μέχρι και την 31-7-2014.
* Η κυκλοφορία των οχημάτων προς και από Νεοχώρι – Ζευγολατιό, θα γίνεται από την Ε.Ο. Τρίπολης-Άργους και ύστερα κατεύθυνση προς Νεοχώριο και αντιστρόφως και από την Δημοτική οδό Τρίπολης-Πελάγους-Αγίου Βασιλείου. 
3. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις :
– Ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου « κ. ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ Φώτιος του Νικολάου» υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, να τοποθετεί και συντηρεί την κατάλληλη οδική σήμανση για τα εκτελούμενα έργα, προς ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, αλλά και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.)
– Επίσης η ανάδοχος εταιρεία κατασκευής του έργου, να διαθέτει προσωπικό για την ενημέρωση των οδηγών και από τις δύο πλευρές του σημείου της διακοπής κυκλοφορίας, σε ικανή απόσταση, προς πρόληψη ατυχημάτων.
4. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρού-νται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Ν. 2696/1999 ΦΕΚ   57- Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.