Οι αποφάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου για τα σκουπίδια

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016 08:33
φωτο αρχείου

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης, έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, κατά την οποία συζητήθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, ο προτεινόμενος Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) και πάρθηκε η παρακάτω απόφαση:

Ύστερα από κοινοποίηση του (ΠΕ.Σ.Δ.Α) στο Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου από τον αρμόδιο φορέα (ΦΟΔΣΑ) που διενήργησε τη μελέτη, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη αρμόδιο επί των θεμάτων αυτών επεσήμανε τα παρακάτω, που θα ήταν εύλογο να εισακουσθούν για την τελική απόφαση που θα πάρει ο ΦΟΔΣΑ επί της μελέτης.
Το σενάριο που κρίνεται ως το πλέον συμφέρον (τεχνικά αλλά και μακροπρό-θεσμα οικονομικά) κρίνεται το ΙΙ, αυτό δηλαδή της αποκεντρωμένης διαχείρι-σης με τοπικές μονάδες το οποίο οδηγεί:
1. Σε μικρότερο κόστος κατασκευής συνολικά (Σελ 7-65, τοπικές: 152.8εκ € αντί 156.9εκ.€ των κεντρικών). Οι τοπικές μονάδες υπερκοστολογούνται έως και 10 φορές περισσότερο σε σχέση με τα τοπικά σχέδια ή τις εγκε-κριμένες μελέτες τους το οποίο οδηγεί σε εμφανώς αυξημένο κόστος και παρερμηνείες,
2. Στο ίδιο λειτουργικό κόστος διαχείρισης (Σελ 7-65, 51€/tn) αν όχι μικρό-τερο με βάση την παραπάνω ανάλυση. Στην περίπτωση της κεντρικής δι-αχείρισης (ΣΔΙΤ) ξεκινά από 80.5€/tn(έως την κατασκευή των ΣΜΑ είναι ακόμη μεγαλύτερο) ενώ στην προσωρινή κυμαίνεται από 40-65€/tn,
3. Σε τάσεις εξέλιξης για ακόμη μικρότερο λειτουργικό κόστος (ακόμη και στα 40€/tn) όσο αυξάνει η ΔσΠ (ελαστικό κόστος όσο επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΕΣΔΑ) εφόσον οι μονάδες είναι ευέλικτες, επεκτάσιμες, μι-κρότερες και χωρίς απαίτηση για εγγυημένες ποσότητες(δεν μελετάται ως κριτήριο επιλεξιμότητας στον υπό πρόταση ΠΕΣΔΑ),
4. σε χρήση νέων τεχνολογιών στο μέλλον και σε μονάδες που δεν παγιώ-νουν την τεχνολογία ή το κόστος για μεγάλες χρονικά περιόδους(δεν μελε-τάται ως κριτήριο επιλεξιμότητας στον υπό πρόταση ΠΕΣΔΑ),
5. Σε εύκολη εναρμόνιση με στόχους που θα τίθενται περιφερειακά ή εθνικά στους μελλοντικούς ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ(δεν μελετάται ως κριτήριο επιλεξιμότητας στον υπό πρόταση ΠΕΣΔΑ),
6. Σε λειτουργία και ως μεταβατικό στάδιο έως τη λειτουργία ΧΥΤΥ ανά νο-μό για τη διαχείριση του υπολείμματος, πράσινων σημείων, συστημάτων ΔσΠ, προώθηση επιπλέον της οικιακής κομποστοποίησης και
7. Σε μονάδες που θα λειτουργούν ως κίνητρο για τους εθνικούς στόχους που θέτει ο ΕΣΔΑ και οι οδηγίες της Ε.Ε. (ΔσΠ, βιοαποδομήσιμο ρεύμα κ.λπ.) με κύριο κριτήριο να μειώνονται συνεχώς οι ποσότητες που καταλήγουν προς ταφή και μείωση συνεχώς του κόστους διαχείρισης(δεν μελετάται ως κριτήριο επιλεξιμότητας στον υπό πρόταση ΠΕΣΔΑ)Δελτίο τύπου