Αποκλειστικό | Mε ιδιώτη το φυσικό αέριο στην Τρίπολη! Δείτε ποιος αναλαμβάνει το έργο (ph)

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020 11:40

Σε ιδιώτη ανατίθεται το φυσικό αέριο στην Τρίπολη με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) κατά την συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής στις 2 και 3 Ιουνίου, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβλήθηκε από ιδιωτική εταιρεία. Τούτο γίνεται γνωστό από την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση της ΡΑΕ ο ιδιώτης κάτοχος της άδειας αποκτά δικαίωμα κατασκευής του Δικτύου Διανομής στο Δήμο Τρίπολης και η άδεια διανομής χορηγείται για περίοδο είκοσι πέντε (25) ετών και με λήξη την 03/06/2045, ενώ υπάρχει πρόβλεψη η διάρκεια ισχύος της άδειας να δύναται να παραταθεί με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.Ο κάτοχος της Άδειας Διανομής οφείλει να κατασκευάζει το Δίκτυο Διανομής σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και το σχετικό χρονοδιάγραμμα Ανάπτυξης, που περιλαμβάνονται στην Άδεια Διανομής, και όπως αυτά θα εγκρίνονται και θα ισχύουν κάθε φορά. Ως πρώτο έτος του αρχικού προγράμματος ανάπτυξης νοείται το έτος εντός του οποίου τίθεται σε ισχύ η Άδεια Διανομής, δηλαδή το 2020.

Στην απόφαση προβλέπεται ακόμη ο κάτοχος της άδειας διανομής οφείλει να ενημερώνει στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου τη ΡΑΕ για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του Δικτύου.

Στην απόφαση μάλιστα υπάρχει και πρόβλεψη όπου, στην περίπτωση που η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής χορηγηθεί σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας Διανομής, ο κάτοχος της Άδειας Διανομής συνάπτει σύμβαση με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, με την οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλεται για την ανάληψη της διαχείρισης του Δικτύου Διανομής από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του Δικτύου Διανομής, με βάση τα δημοσιευμένα τιμολόγια χρήσης του, το αργότερο έως την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου Διανομής. Η σύμβαση αυτή εγκρίνεται από τη ΡΑΕ πριν από την έναρξη της δραστηριότητας διαχείρισης με μέριμνα του κατόχου της Άδειας Διανομής.

Επί της ουσίας, η ΡΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «HELLAS EDIL S.A.» για τον Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ΡΑΕ με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της να καλέσει όσους έχουν ένομο συμφέρον να προβάλουν τις αντιρρήσης τους στην απόφαση αυτή που έλαβε, εντός χρονικού διαστήματος (15) δεκαπέντε ημερών.

Ακολούθως μπορείτε να δείτε ολόκληρη την απόφαση της ΡΑΕ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα στην Τρίπολη σε επίπεδο εργασιών και όχι μόνο

FEK FYSIKOY AERIOY TRIPOLIS