Δ. Τρίπολης | Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για τη συντήρηση δημοτικών κτηρίων

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 15:17

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 102.278, 58€. Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Οικοδομικών με προϋπολογισμό 102.278,58€. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 26/10/2020 και ώρα 10:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 19/11/2020 και ώρα 10:00 πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 26/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. και από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας.

Κατεβάστε ΕΔΩ τα αρχεία του διαγωνισμού