Διαγωνισμός για έργα στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 της Βλαχέρνας

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 16:38

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 89.900,00€.

 Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 89.900,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29-05-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15-06-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 19-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. και από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης. 13. Το έργο ταξινομείται με CPV: [45212221-1]- Κατασκευαστικές εργασίες κατασκευών για γήπεδο αθλοπαιδιών.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου (τηλ. 2713 – 600442) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για να “κατεβάσετε” τα αρχεία του διαγωνισμού, πατήστε ΕΔΩ!