Δήμος Τρίπολης | Διαγωνισμός για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 18:06
Φωτο αρχείου

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, Κ. Τζιούμης, προκηρύσσει φανερό, πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, τις ώρες 10:00-10:30 το πρωί, για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του δήμου, μεταξύ του δήμου Τρίπολης και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του δικτύου ΕΔΟΕ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης) την παραπάνω ημέρα και ώρα, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της ΕΔΟΕ και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται στους όρους της Διακήρυξης. Κάθε προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγραφόμενα στην αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού 150 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ώρες, στο τηλέφωνο: 2713-600.468.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ