Δήμος Β.Κυνουρίας | Οι τάφοι δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο και δεν πωλούνται

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 15:46
IM000759.JPG
  1. Τα κοιμητήρια, είναι πράγματα εκτός συναλλαγής σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 966 ΑΚ), επί των οποίων κατά τις διατάξεις του άρθρου 970 ΑΚ μπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα επί ορισμένου χώρου ταφής). Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος, οι δε σχετικές πράξεις του δήμου αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης (ταφής) δεν αποτελεί περιουσιακό αντικείμενο εκείνου προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, δεν κληρονομείται και δεν επιδέχεται οιαδήποτε μεταβίβαση ή πώληση προς τρίτους δια πράξεων εν ζωή ή αιτία θανάτου.
  2. Επιπλέον για την λειτουργία όλων των κοιμητηρίων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έχει θεσπισθεί ειδικότερα Κανονισμός Λειτουργίας δυνάμει της με αριθμό 81/2013 αποφάσεως του ΔΣ, όπως αυτός ο κανονισμός τροποποιήθηκε εν συνεχεία με τις υπ’ αρ. 206/2013 και 1/2014  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Όλες δε οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και είναι προσβάσιμες σε όλους.

Τα παραπάνω οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε, και ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του οφείλει να τα επισημαίνει, ιδίως σε περιπτώσεις που κάποιοι συμπολίτες μας προσποιούνται ότι δεν τα γνωρίζουν ή πεπλανημένα εκλαμβάνουν την εκ μέρους του Δήμου παραχώρηση του δικαιώματος ταφής στα δημοτικά κοιμητήρια, ως τίτλο για απόκτηση ιδιοκτησιακού (εμπραγμάτου) δικαιώματος επί του τάφου.

Τέτοιο ιδιοκτησιακό δικαίωμα λοιπόν ουδείς πολίτης έχει επί τάφου (ούτε και μπορεί να του παραχωρηθεί), αλλά μόνο ειδικό δικαίωμα χρήσης του τάφου, κατόπιν σχετικής διοικητικής άδειας από τον Δήμο (και μόνο).

Συνεπώς ουδείς δύναται να παραχωρεί σε τρίτους (με αντάλλαγμα ή μη) το δικαίωμα χρήσης του τάφου, που του έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο, και άρα οποιαδήποτε σχετική συμφωνία είναι άκυρη και δεν δεσμεύει τον Δήμο, ενώ και κατ’ ουδένα τρόπο είναι ανεκτή η δημοσίευση αγγελιών προσφοράς τάφου.

Τέτοιες συμπεριφορές λοιπόν είναι απολύτως καταδικαστέες και πέραν των όποιων νομικών κυρώσεων μπορεί να επισύρουν, αναμφίβολα δηλώνουν έλλειψη σεβασμού απέναντι στους νεκρούς και στους χώρους των κοιμητηρίων.

Κλείνοντας θέλουμε να επισημάνουμε προς όσους τυχόν έχουν έρθει σε επαφή με το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από την συγκεκριμένη αγγελία,

α) να αποφύγουν την οποιαδήποτε «συναλλαγή» για παραχώρηση τάφου μαζί του (κάτι τέτοιο είναι παράνομο),

β) να έχουν υπόψη τους ότι ουδέν δικαίωμα αποκτούν από μια τέτοια συναλλαγή,

γ) να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ