Εκλογή προεδρείου ΔΣ και μελών επιτροπών την Κυριακή στο δήμο Γορτυνίας

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 16:37

Πρόσκληση Δημάρχου Γορτυνίας Προς: Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, τα μέλη Τοπικών Συμβουλίων και τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γορτυνίας

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής, από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τριπόλεως, καλείστε για την προβλεπόμενη από το νόμο ορκωμοσία,(άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α΄ 8, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), στη Δημητσάνα και στο Διασυνεδριακό Κέντρο, σε δημόσια συνεδρίαση στις 24 Αυγούστου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 το πρωί.
 
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος