Επιστημονική τεκμηρίωση της συνδεσιμότητας των περιοχών NATURA με φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης του ΦΔ

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 14:40

Ανακοίνωση του  Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Επιστημονική τεκμηρίωση συνδεσιμότητας περιοχών NATURA με τα φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης του ΦΔ» που έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της γνώσης για την ενίσχυση και πιο αποτελεσματική διαχείριση της περιοχής ευθύνης του.

Αναλυτικά αναφέρει:Με στόχο τη βελτίωση της γνώσης για την ενίσχυση και πιο αποτελεσματική διαχείριση της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα Μουστού Μαινάλου & Μονεμβασίας (ΦΔ ΠΜΜΜ), με αξιοποίηση και σύνθεση υφιστάμενων γεωχωρικών δεδομένων που διατίθενται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και με δεδομένα από τις εθνικές αναφορές της χώρας για τα είδη και τους οικοτόπους, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Επιστημονική τεκμηρίωση συνδεσιμότητας περιοχών NATURA με τα φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης του ΦΔ» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033190 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510010.

Το έργο που υλοποιείται για λογαριασμό του ΦΔ ΠΜΜΜαπό το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας –Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων έχει ως κεντρικό ζητούμενο την απόκτηση ενός εργαλείου διαχείρισης της περιοχής ευθύνης του ΦΔ μέσω της τεκμηρίωσης της συνδεσιμότητας των περιοχών Natura με τα φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα (π.χ. υγρότοποι, αγροοικοσυστήματα, δασικές εκτάσεις), με χρονική διάρκεια υλοποίησης από την 15η Ιουνίου 2021 έως την 14η Δεκεμβρίου 2022. Η βελτίωση της γνώσης αφορά στην τεκμηρίωση της συνδεσιμότητας των περιοχών Natura 2000 (Ν2Κ) για τις ανάγκες της οποίας θα υλοποιηθούν εργασίες,όπως:

  • χαρτογραφική αποτύπωση των οικοσυστημάτων με την Ευρωπαϊκή τυπολογία MAES,
  • χαρτογραφική αποτύπωση της περιοχής με βάση το βαθμό φυσικότητας (φυσικές και ημιφυσικές περιοχές, τεχνητές περιοχές, υδάτινα σώματα, υγρότοποι),
  • χαρτογραφική αποτύπωση του βαθμού υποβάθμισης των οικοσυστημάτων της περιοχής από ανθρωπογενείς πιέσεις,
  • αξιολόγηση συνολικής κατάστασης βιοποικιλότητας και χαρτογράφηση περιοχών υψηλής βιοποικιλότητας (biodiversityhotspots),
  • αξιολόγηση και χαρτογράφηση της ικανότητας της περιοχής να διατηρεί την βιοποικιλότητα (Οικοσυστημική Υπηρεσία),
  • χαρτογράφηση διασυνδεδεμένων περιοχών ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα.

Ιδιαιτέρως για 42 υγροτόπους που δεν εντάσσονται στο ΔίκτυοNatura 2000 ή παρουσιάζουν μερική επικάλυψη με τις περιοχές του Δικτύου, στον σκοπό του έργου περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση των ορίων τους με εργασίες πεδίου, ως νησίδες βιοποικιλότητας σε συνάφεια με το Άρθρο 10 της Οδηγίας 92/43/ΕΕκαι σε συνάφεια με τα άρθρα 13 και 20 του ν. 3937/2011 περί βιοποικιλότητας όπου ορίζονται οι διαδικασίες της θεσμικής προστασίας τους.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Διαχειριστικές Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020. Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΣΕ27510010.

Πληροφορίες:

Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας

Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος

Αν. Διευθυντής / Συντονιστής Δράσεων ΦΔ

Άστρος Αρκαδίας, 22001

Τηλ: 27550 22021

Email: info@fdparnonas.grWeb:www.fdparnonas.gr

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας –Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων

Πληροφορίες: Δρ. Ελένη Φυτώκα

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής Έργου

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη

Τηλ: 2310473320

Email: ekby@ekby.grWeb:www.ekby.gr