Γιορτάζουν οι πολιούχοι Τριπόλεως – Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών και της Λιτάνευσης

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016 21:20

Σᾶς προσκαλοῦμε νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί τήν Λιτανεία, πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου, Πολιούχων Τριπόλεως, πού θά τελεσθοῦν συμφώνως πρός τό πρόγραμμα τήν 21ην καί 22αν Μαΐου ἐ.ἔ. εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Νεομαρτύρων καί Προφ. Ἠλιού Τριπόλεως.

Μετά τιμῆς καί εὐχῶνΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΕΠΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 Ὁ διά B.Δ τῆς (12-11-1952) καθορισθείς ἐπίσημος Ἑορτασμός τῆς μνήμης τῶν ἐν Τριπόλει μαρτυρησάντων ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ τελεσθήσεται κατά τήν κατωτέρῳ ὁριζομένην τάξιν:

Α. Ἱεραί Ακολουθίαι Τήν 21ην Μαΐου καί ἀπό ὥρας 7.30΄ – 9.15΄ μ.μ. θά τελεσθῇ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, συμπροσευχομένων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν προσκληθέντων πρός τοῦτο, εἰς τόν ἐνταῦθα Ἱερόν Ναόν τοῦ Προφήτου Ἠλιού και Νεομαρτύρων καί τῶν Ἑορταζομένων Ἁγίων.

Τῇ δέ ἐπομένῃ 22ᾳ Μαΐου καί ἀπό ὥρας 7ης π.μ. θά ψαλῇ ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Προφήτου Ἠλιού και Νεομαρτύρων ὁ ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα καί περί ὥραν 7 μ.μ. θά ψαλῇ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, ἀκολούθως δέ περί τήν 8 μ.μ. ὥραν θά ἐκκινήσῃ ἡ ἐπίσημος ἀνά τήν Πόλιν Λιτανεία ἐκ τῆς κεντρικῆς εἰσόδου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτου Ἠλιού καί Νεομαρτύρων.

Β. Τάξις Λιτανείας Στρατονομία, ἄνδρες ΕΛ.ΑΣ., μαθηταί καί μαθήτριαι, Φιλαρμονική τοῦ Δήμου, ἀδελφαί Ε.Ε.Σ. καί Σαμαρεῖται,Πρόσκοποι καί Ὁδηγοί, Σημαῖαι Σωμα- τείων, ἡ Στρατιωτική Μουσική, Ἄγημα Στρατοῦ Ξηρᾶς καί Ἀεροπορίας, ὁ Τίμιος Σταυρός, Φανοί,Λάβαρα, Ἑξαπτέρυγα τῶν Ι.Ν. τῆς Πόλεως, χορός Ἱεροψαλτῶν, Μέλη Ἑλλ. Ὁμάδος Διασώσεως Ἀρκαδίας.

Ὁ Ἱερός Κλῆρος περιβάλλων τήν Ἱεράν Εἰκόνα καί τά Σεπτά Λείψανα τῶν Νεομαρτύρων, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται καί ἀκολουθοῦν ἅπασαι αἱ Ἀρχαί τοῦ Νομοῦ καί τῆς Πόλεως καί ὁ Εὐσεβής Λαός.

Γ. Πορεία Λιτανείας Ἐκ τοῦ Ι.Ν. Προφ. Ἠλιού καί διά τῆς Βορείου Πλευρᾶς τῆς Πλ. Ἄρεως εἰσερχόμεθα είς τάς ὁδούς Τάσου Σεχιώτη, Πλ. Πετρινοῦ, Νεομ. Δημητρίου, Γρηγορίου Ε΄, Πλ. Κολοκοτρώνη, Γεωργίου Α΄, Πλ. Ἁγίου Βασιλείου, Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως, Δημητρακοπούλου καί Ἐπανερχόμεθα διά τῆς Βορείου Πλευρᾶς είς τόν Ἱερό Ναό Προφ. Ἠλιού καί ἐπακολουθεῖ ἡ Ἀπόλυσις.

Δ. Τά Ἱερά Λείψανα θά παραμείνουν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Προφήτου Ἠλιού και Νεομαρτύρων μέχρι τό ἑσπέρας τῆς 24ης Μαΐου.

0c1612cc-20a5-4230-89f3-a93153770c65