Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020 13:54

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010), θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ στις 10 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.,  για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ’ εφαρμογή:

Της εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”.

Σημειώνεται δε ότι, οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση δια περιφοράς, θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.

Η πρόσκληση με τα θέματα της συνεδρίασης του ΠεΣυ