Πώς θα γίνεται η ψηφιακή δήλωση γέννησης – ΑΜΚΑ και ασφάλιση μέσα στο μαιευτήριο

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020 14:20

Όλη η διαδικασία που θα γίνεται στα μαιευτήρια της χώρας για την δήλωση γέννησης των παιδιών περιγράφει η σχετική ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ.

Ειδικότερα η αποτύπωση της διαδικασίας δήλωσης γέννησης για τέκνα που γεννιούνται σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων θα γίνεται με χρήση του υποσυστήματος του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» και αφορά την κατάρτιση της δήλωσης γέννησης, την απόδοση A.M.Κ.Α., την ασφάλιση του νεογνού και την αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης.Υπόχρεοι στην ψηφιακή δήλωση γέννησης

Υπόχρεοι σε δήλωση γέννησης με την ψηφιοποιημένη διαδικασία του παρόντος είναι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του τέκνου και ειδικότερα:
α) Οι γονείς του νεογνού από κοινού.
β) Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του νεογνού, ο πατέρας του νεογνού.
γ) Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, η μητέρα του νεογνού.

Στοιχεία των υπόχρεων στην ψηφιακή δήλωση γέννησης

1. Στη δήλωση γέννησης καταχωρίζονται τα στοιχεία των υπόχρεων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 22 του ν. 344/1976 (Α’ 143).

2. Καθορίζονται τα επιπλέον στοιχεία που απαιτού-νται από τους υπόχρεους του άρθρου 2, με σκοπό την κατάρτιση της ψηφιακής δήλωσης γέννησης, για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων του δημοσίου, ως εξής:

α) Η συγκατάθεση των υπόχρεων για την λήψη φορο-
λογικών, ασφαλιστικών και άλλων δεδομένων τους που τηρούνται σε μητρώα του Δημοσίου.
β) Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων και των τυχόν προσκομισθέντων δικαιολογητικών.
γ) Στοιχεία επικοινωνίας των υπόχρεων (κινητό τη-
λέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας).
δ) Το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύ-
ματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, όπου δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι η μητέρα.
ε) Αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

Πως θα γίνει η διαδικασία

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή και της μαιευτικής κλινικής/ τμημάτων νοσοκομείων προβαίνει στην κατάρτιση της ψηφιακής δήλωσης γέννησης χρησιμοποιώντας το υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και τα ταυτοποιητικά έγγραφα που του προσκομίζουν οι γονείς, αντίγραφα των οποίων τηρούνται στο αρχείο του μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή και της μαιευτικής κλινικής/τμημάτων νοσοκομείων.

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αναζητά από το Μητρώο Πολιτών τα απαραίτητα στοιχεία για την δήλωση γέννησης, συμπληρώνοντας στη φόρμα το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης.
Στην περίπτωση που ανευρεθεί στη βάση του Μη-τρώου Πολιτών εγγραφή που αντιστοιχεί στα συμπληρωθέντα στοιχεία, αντλεί από το σύστημα τα ήδη σε αυτό καταχωρημένα στοιχεία. Τα πεδία που μένουν κενά συμπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

Εάν δεν ανευρεθεί στη βάση του Μητρώου Πολιτών εγγραφή με βάση τα συμπληρωθέντα στοιχεία, τα πεδία συμπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.
Μόλις ο υπάλληλος ολοκληρώσει την καταχώριση στο σύστημα, αποθηκεύει την δήλωση γέννησης, την οποία εκτυπώνει και δίνει προς έλεγχο στους γονείς για να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων.
Στη συνέχεια, η εκτυπωμένη δήλωση γέννησης υπο-γράφεται ιδιοχείρως από τους υπόχρεους του άρθρου 2 της παρούσας και τον ιατρό, αποθηκεύεται στο αρχείο του μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή και της μαιευτικής κλινικής/τμημάτων νοσοκομείων και οριστικοποιείται. Οι γονείς με την δήλωση γέννησης επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης γέννησης και παρέχουν την συγκατάθεσή τους για τη λήψη από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ των φορολογικών, των ασφαλιστικών και άλλων τυχόν αναγκαίων δεδομένων που τηρούνται σε διάφορα μητρώα του Δημοσίου. Η επιβεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και τυχόν προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

Το περιεχόμενο της οριστικοποιημένης έντυπης ενυπόγραφης δήλωσης ταυτίζεται με το περιεχόμενο της οριστικοποιημένης εντός του συστήματος δήλωσης. Η οριστικοποιημένη δήλωση αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος στο αρμόδιο Ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα δήλωσης γέννησης με συνημμένη την εντός του συστήματος δήλωση.

Διαδικασία στο Ληξιαρχείο χωρίς την παρουσία των υπόχρεων

1. Με την παραλαβή της εισερχόμενης εκκρεμότητας, ο Ληξίαρχος καταρτίζει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα στοιχεία της δήλωσης γέννησης που απαιτούνται για την ληξιαρχική πράξη γέννησης αντλούνται μέσω του συστήματος.

2. Κατά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το αρμόδιο ληξιαρχείο, πραγματοποιούνται τα εξής:
α) Αποδίδεται Α.Μ.Κ.Α. στο νεογνό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
β) Αποστέλλεται εκκρεμότητα στα αρμόδια Δημοτολόγια για την αυτεπάγγελτη εγγραφή του τέκνου στην οικογενειακή μερίδα.

Διαδικασίες μετά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης

1. Μετά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενημερώνει τα απαραίτητα μητρώα του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά Ε.Φ.Κ.Α., μητρώο Α.Μ.Κ.Α., Ο.Π.Ε.Κ.Α., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (Κ.Ε.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
2. Η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. ενημερώνει με γραπτό μήνυμα ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους υπόχρεους του άρθρου 2 της παρούσας για την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης και τον Α.Μ.Κ.Α. του νεογνού.

Δικαιολογητικά

1. Στην περίπτωση που τα στοιχεία για την κατάρτιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης αντλούνται από το σύστημα του Μητρώου Πολιτών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της παρούσας, δεν απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών και ο έλεγχος ορθότητας των στοιχείων από το αρμόδιο Ληξιαρχείο.
2. Στην περίπτωση που τα στοιχεία για την κατάρτι-ση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης καταχωρίζονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της παρούσας, και το αρμόδιο ληξιαρχείο κρίνει απαραίτητη την προσκόμιση δικαιολογητικών για την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, υποχρεούται να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους. Στις περιπτώσεις που μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δεν ανευρεθούν και πάλι τα απαραίτητα στοιχεία, το αρμόδιο Ληξιαρχείο υποχρεούται να ζητήσει την προσκόμισή τους από τους υπόχρεους.

Διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων

1. Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ε.Φ.Κ.Α., του Μητρώου Α.Μ.Κ.Α., του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. με το πληροφοριακό σύστημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Η διάθεση των σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την διερεύνηση προβλημάτων ή αμφισβήτησης κλήσεων των διαδικτυακών υπηρεσιών, πραγματοποιείται καταγραφή των κλήσεων.

3. Μεταβατικά και έως 31.03.2020, η επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με τα ανωτέρω μητρώα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Αλεξάνδρα Κλειδαρά

Πηγή:Dikaiologitika.gr