Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για τη συντήρηση δημοτικών οδών ΤΚ Βλαχοκερασιάς

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 16:49

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΦΑΣΗ Β», με προϋπολογισμό μελέτης 349.999,99 €.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό 349.999,99 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΔΩ.