Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 14:19

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «με τηλεδιάσκεψη» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1. Περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμό 4/2020 μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Αγίου
Πέτρου και Ορεινής Μελιγούς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

2. Περί χορήγησης της 3ης παράτασης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου
στη θέση Αγία Παρασκευή της Τ.Κ. Δολιανών».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

3. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου για τη μεταστέγαση της λαϊκής Αγοράς στη Δ.Κ.
Άστρους από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

5. Περί εγκρίσεως εισόδου – εξόδου της επιχείρησης επεξεργασίας και τυποποίησης
ελαιολάδου και συσκευασίας λοιπών φυτικών ελαίων, με την επωνυμία «Απόστολος
Ιωάν. Δουζένης & Ε.Ε.» επί αγροτικής οδού σε περιοχή εκτός οικισμού της Κοινότητας
Άστρους, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαμαρτζής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
6. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων στις Κοινότητες Άστρους, Μελιγούς και
Κορακοβουνίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κατσής Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος
8. Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης με Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
9. Αποδοχή ποσού Γ΄ κατανομής έτους 2020, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

10. Εξέταση πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
και αμφισβητήσεων, σχετικά με υποβληθείσα προσφυγή του κ. Δαλιάνη Νικολάου του
Γεωργίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

11. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δ.Σ.

12. Αντικατάσταση – λόγω παραίτησης – τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΒΚ
13. Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας για το Ναγκόρνο
Καραμπάχ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη
συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο
Γραφείο Δημάρχου.