Προτάσεις για μια ισχυρή αυτοδιοίκηση και ισχυρό Δήμο

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019 12:37

Άρθρο του Σάββα Σαββακη *

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το θεμελιώδες φυσικό δικαίωμα του πολίτη και κανείς δεν μπορεί να τού το δώσει ή να τού το πάρει. Είναι ο δικός του χώρος που θα πρέπει ατομικά και συλλογικά, να τον αποκτήσει και να τον υπερασπίζει ο ίδιος, χωρίς να τον μεταβιβάσει στο κράτος, στο κόμμα ή στο σύστημα. Αυτός ο δικός μας χώρος ως κοινωνικοπολιτικός όπου πραγματοποιείται η δημοκρατική λειτουργία, αποκτιέται και θα έχει ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, μόνο με τη διεκδίκηση και θεσμική κατοχύρωση της ισχυρής αυτοδιοίκησης.Για την ισχυρή αυτοδιοίκηση και τον ισχυρό Δήμο Τρίπολης στα πλαίσια μιας πολύπλευρης ανάπτυξης στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό-διοικητικό και πολιτιστικό πεδίο, παραθέτω επιγραμματικά τις προτάσεις μου:

ΙΣΧΥΡΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με πρωτοβουλία του αυριανού Δημοτικού συμβουλίου Τρίπολης: ανάπτυξη συνεργασιών διεκδικητικού χαρακτήρα σε πρώτη φάση με τους Δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου,  με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων για την ανατροπή των εφαρμοζόμενων πολιτικών της κεντρικής εξουσίας έναντι της τοπικής καθώς και για θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Εστιάζω το ενδιαφέρον μου στις παρακάτω διεκδικήσεις και ανάληψης δράσεων:

 • Νομοθετική οριοθέτηση του όρου υπόθεση τοπικού ενδιαφέροντος. Για τις τοπικές υποθέσεις ο Δήμος να έχει την ικανότητα να θέτει κανόνες δικαίου με την έννοια της κανονιστικής αυτονομίας με σκοπό την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων.
 • Θέσπιση της περιφερειακής φορολογίας σε αντικατάσταση των κεντρικών αυτοτελών πόρων με την έννοια της φορολογικής αποκέντρωσης, που δεν θα σχετίζεται με τα ανταποδοτικά τέλη και τους λοιπούς φόρους, τέλη και εισφορές, αλλά θα σχηματίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους με τη διαφορά πως θα αυξηθούν τα ποσοστά, έτσι ώστε να καλύπτονται τόσο οι λειτουργικές δαπάνες όσο και οι επενδυτικές.
 • Θεσμοθέτηση αυτόνομου οργανισμού διαχείρισης της περιφερειακής φορολογίας, ώστε να καταργηθεί του «αποικιακού» χαρακτήρα καθεστώς σύμφωνα με το οποίο ο εκάστοτε υπουργός των εσωτερικών διαχειρίζεται τους αποδιδόμενους πόρους κατά το δοκούν.
 • Προσφυγή στο ΣτΕ για αντισυνταγματικότητα του νόμου 4549/2018 (άρθρο 80) με τον οποίο επιβάλλεται η αναγκαστική μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να δημιουργηθεί το γνωστό «μαξιλάρι». Ο νόμος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον Ευρωπαϊκό χάρτη της τοπικής αυτονομίας δια του οποίου αναγνωρίζεται η ελευθερία των ΟΤΑ στη διαχείριση των πόρων τους. Ο χάρτης κυρώθηκε από τη χώρα μας με το νόμο 1850/89 αποτελεί δε διεθνή σύμβαση  υπερνομοθετικής ισχύος και η εφαρμογή του διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28  παρ. 1του Συντάγματος.

ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ(Συμμετοχή δημοκρατία, χάρτα των δικαιωμάτων, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική)

Με αποφάσεις του αυριανού Δημοτικού Συμβουλίου:

 • Συγκρότηση κοινωνικού σχήματος συμμετοχής αποτελούμενο από εκπροσώπους όλων ανεξαιρέτως των συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου, ώστε με παρούσα την οργανωμένη την κοινωνία των πολιτών τόσο ποιο απούσα να είναι η αυθαιρεσία της κάθε εξουσίας. Έτσι στα κρίσιμα τοπικά προβλήματα, τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, επιβολής ανταποδοτικών τελών, τα εξαιρετικής σημασίας θέματα που θα έχουν αντίκτυπο στις μελλοντικές εξελίξεις, το κοινωνικό σχήμα συμμετοχής(σ.σ  δεν θα υποκαθιστά το Δημοτικό συμβούλιο) με συνελεύσεις κορυφής αποτελουσών το ανώτατο όργανό του, θα εκφράζει  με νόμιμο εκπρόσωπό του και με δικαίωμα ψήφου, την αποφασιστική  βούληση της ισχυρής πλειοψηφίας των πολιτών, για την επίλυση των οποίων η Δημοτική αρχή  οφείλει να επιζητεί  ενισχυμένη πολιτική νομιμοποίηση και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που ήθελαν προκύψει αδυναμίες στη λήψη αποφάσεων των οικείων συμβουλίων εξ αιτίας διαστάσεων γνωμών και αντιλήψεων. Τέλος και το σπουδαιότερο, το κοινωνικό σχήμα συμμετοχής  λειτουργώντας εύρυθμα, μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική λύση αντί της διενέργειας τοπικών δημοψηφισμάτων δια των οποίων ως γνωστόν ο πολίτης ενεργοποιείται και εκφράζεται στιγμιαία.                Αναφορικά με τα της ίδρυσης, της μορφής, της διοίκησης και λειτουργίας, θα προηγηθεί σχετική μελέτη.
 • Καθιέρωση χάρτας των δικαιωμάτων του δημότη, ως μια «θεσμική» συμφωνία που ενέχει δικαιώματα, υποχρεώσεις και κανόνες μεταξύ του κοινωνικού σχήματος συμμετοχής και της νομιμοποιημένης εξουσίας της πόλης, που θα είναι προσανατολισμένη στις ποιοτικές πλευρές της αστικής ανάπτυξης και την ποιότητα της ζωής έτσι ώστε να συμβάλλει αποφασιστικά στη σωστή διαχείριση της συλλογικής ζωής. Η χάρτα θα δίνει την ευκαιρία στον Πολίτη, να εκθέτει τις διεκδικήσεις του και να συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα στη δημοκρατική διαδικασία της αστικής ανάπτυξης στα πλαίσια ενός Δήμου που πρέπει να απολαμβάνει το μέγιστο δυνατό δικαίωμα αυτονομίας και οικονομικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας. Θα αποτελέσει το αστικό «κίνητρο» που θα διευκολύνει τον πολίτη να ζει σε μια πόλη ευχάριστη, όμορφη και υγιεινή και σε μια κοινωνία της συμμετοχής, της υπευθυνότητας, της συλλογικής προσπάθειας, της αλληλεγγύης, της αξιοκρατίας, της αξιοπιστίας και της αξιοπρέπειας. Η χάρτα να χωρίζεται σε ενότητες όπως: κυκλοφοριακό-μετακινήσεις, περιβάλλον-φύση, φυσική μορφή τη πόλης, αρχιτεκτονική κληρονομιά, ασφάλεια στην πόλη και πρόληψη της εγκληματικότητας, μειονεκτούντα άτομα και ανάπηροι, αθλητισμός και αναψυχή, πολιτισμός, μετανάστες, λαϊκή συμμετοχή, οικονομική ανάπτυξη. Είναι ευνόητο ότι το κείμενο των αρχών για την κάθε ενότητα, θα συνδιαμορφωθεί με το κοινωνικό σχήμα συμμετοχής.
 • Σύσταση ΑΕ αυτοτελώς ή με τη συμμετοχή από κοινού με άλλους ΟΤΑ, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου με αντικείμενο δραστηριότητας, την προώθηση και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως: αρχαιολογικός, αθλητικός συμπεριλαμβανομένου και του μηχανοκίνητου, πολιτιστικός, συνεδριακός, πεζοπορικός, θρησκευτικός. Να γίνει γνωστό ότι οι μέχρι πρότινος περιορισμοί, ήρθησαν ήδη με το άρθρο 183 του νόμου 4555/2018(Κλεισθένης)
 • Προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)ως μιας συμφωνίας του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας για την ανάπτυξη δράσεων που συντελούν στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για το μέλλον και για το σύνολο της κοινωνίας. Η ΕΚΕ έχει την έννοια ότι οι εταιρείες (εννοείται οι πολύ μεγάλες οντότητες) θα πρέπει να αναπτύσσουν πρακτικές και δράσεις μέσα από τις οποίες έχοντας αναγνωρίσει τις ευθύνες τους που τους αναλογούν, επιστρέφουν ένα μέρος της υπεραξίας που παράγουν, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό και τον κοινωνικό τους ρόλο.
 • Καθιέρωση του συστήματος «Διοίκηση με στόχους» καθώς και η μέτρηση της αποδοτικότητας και μέτρησης των υπηρεσιών. Καθορισμός του βαθμού προτεραιότητας κάθε στόχου με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
 • Διερεύνηση της περίπτωσης για το κατά πόσο θα ήταν δυνατή μια μείωση των ανταποδοτικών τελών από 1/1/2020 και σε ποσοστό που να ισοσκελίζονται τα έξοδα με τα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας.
 • Μέχρι την κατάργηση (σ.σ το 2022)του ειδικού τέλους ύδρευσης που επιβλήθηκε υπέρ των ΔΕΥΑ ανερχόμενο σε 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού, μείωσή του από την 1/1/2020 κατά 25%  ώστε να περιορισθεί από το 80% στο 60%. Έτσι επί αξίας καταναλισκόμενου νερού € 100 το ειδικό τέλος θα είναι (€ 60 συν ΦΠΑ 24%) €74,40 αντί του ισχύοντος € 99,20. Συνεπώς προκύπτει  ωφέλεια για τον καταναλωτή κατά (99,20-74,40) €24,80 ( σ.σ: η δυνατότητα ορισμού μικρότερου ποσοστού παρέχεται με το άρθρο 6 του ν 4482/2017)

Αυτές οι σε γενικές γραμμές προτάσεις μου που θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα του Γιάννη Σμυρνιώτη, θα υλοποιηθούν προς όφελος των πολιτών αλλά και για την ποιοτική αναβάθμιση τόσο της ποιότητας της ζωής μας όσο του θεσμικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τρίπολη 24-4-2019

 • Ο Σάββας Σαββάκης διετέλεσε επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Οικονομικών στο Δήμο Τρίπολης. Σήμερα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό “Νέα Τρίπολη” του Γιάννη Σμυρνιώτη