Συνεδρίαση του ΔΣ Μεγαλόπολης για το “Μνημόνιο συνεργασίας” για το φυσικό αέριο

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 15:48

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε όπως, την δεκάτη πέμπτη (15η)  του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα  Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα: 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Μνημόνιο Συνεργασίας και Κατανόησης, που συζητήθηκε σαν 12  θέμα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στις 01.07.2020 ημέρα Τετάρτη και λήψη απόφασης για τη σύνταξη Μελέτης όπου θα εξετάσει τρόπους θέρμανσης όλων των κτιρίων του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

Το Συμβούλιο καλείται σε συνεδρίαση, για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της από 06.07.2020 με αριθμ. πρωτ. 7363/06-07-2020 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης των Δημοτικών Συμβούλων (9) της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ», κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2α του ν. 3852/2010 «… – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και έχουν ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του ν. 4555/2018  «Κλεισθένης  Ι».

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.     

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης