Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016 09:49

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις   12 /05/2016 , ημέρα   Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Α/Α Π.Ε ΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Αργολίδας περί εξέτασης θεμάτων αποδοχών υπαλλήλων που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ  (α.π.: 31304/163)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2.   Έγκριση πρακτικού  κλήρωσης για συγκρότηση (ετήσιας θητείας)  τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών – εργασιών – υπηρεσιών για το έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ »(α.π.: 108930/15963)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

3.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών και την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Αργολίδας (α.π. 111431/16316)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

4. ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΕΔΡΑΣ 1)Μερική τροποποίηση της αρ. 768/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

2)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή δικηγόρου  (α.π. ΔΥ/5-5-2016)

 

5.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προκειμένου να καταβληθεί στο Δήμο Τρίπολης η εισφορά σε χρήμα λόγο ένταξης στο σχέδιο πόλης ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Πολεοδομική Ενότητα «ΦΙΛΙΚΩΝ» (α.π. 112936/25850)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

6. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έγκριση πρακτικού επιτροπής επαναληπτικού διαγωνισμού για τη διεξαγωγή ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΟΥΛΙ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΘΕΣΗ: ΦΙΛΙΑΝΔΡΑ)», Π/Υ: 1.420.000,00 €, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (αρθ. 6 Ν. 3669/2008) (ΚΔΕ)   (α.π.: 109966/23078)

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ

7.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ‘ΣΥΘΑ’» , μέχρι την 14η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016.

Προϋπολογισμός: 1.180.000.00€

Ανάδοχος: ΚΩΣΤΑΣ ΒΛ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (α.π. 83552/17277)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

8.   Έγκριση πρακτικού και  συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥ»(α.π.: 110818/23312)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

9.   Έγκριση όρων διακήρυξης , δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΣΙΟΥ» π/υ 60.000€ (α.π. 112154/23593)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

10.   Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου των Υπηρεσιών του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) επί της οδού Κολιάτσου 20, στην Κόρινθο (α.π.: 110826/23315)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

11.   Έγκριση παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας  επί της οδού Νοταρά 123, στην Κόρινθο (α.π.: 88342/18236)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

12. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α) Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Β) Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του π/υ της Π.Ε. Λακωνίας οικ. έτους 2016 (α.π.: 109584/15487)

 

ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ

13.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του π/υ της Π.Ε. Λακωνίας οικ. έτους 2016, για την προμήθεια ενός πιεστικού υψηλής πίεσης, ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός από ξένα σώματα των Μηχ. Έργου της ΠΕ Λακωνίας, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης (α. π.: 109609/15492)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΠΕ

14.   Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης για την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, από την Π.Ε. Λακωνίας σε συνεργασία με  το Σύλλογο Κυριών Αμυκλών, Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (α. π.: 110353/15581)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

15.   Έγκριση πρακτικου δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΕΠ.Ο. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΙΧΟΥ-ΧΕΙΜΑΡΑΣ- ΚΟΤΡΩΝΑ-ΑΓΡΙΛΙΑΣ-ΔΡΥΑΛΙΟΥ-ΝΥΜΦΗ-ΚΟΚΚΑΛΑΣ-ΑΓ.ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ-ΛΑΓΙΑΣ-ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ» π/υ 500.000€ (α.π. 112587/15961)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

16. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) για τις ανάγκες της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (α.π. 22863)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ

17.   Α) Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Ακινήτων του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/1996 που αφορά σε προσφερόμενα προς μίσθωση ακίνητα για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Γαργαλιάνων της Π.Ε. Μεσσηνίας, Β) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας (α. π.: 23171)

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

18.   Ορισμός δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΠΕ Μεσσηνίας στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού στις 14/6/2016, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο όπου θα συζητηθεί η έφεση του Βασιλείου Κουτσουμπού κατά της αρ. 292/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας (α.π. 468)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

19.   Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην 9η έκθεσης τουρισμού ActiveTrip που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από 13 έως 15 Μαίου 2016.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ