Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019 19:27
Το Δημαρχείο Λεωνιδίου

Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (19/2019) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης) την (16η) Οκτωβρίου (2019) – ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα της ημερήσιας διάταξης τα  εξής:

Θέμα 1ο: Περί παρατάσεως για ένα (1) έτος της μισθώσεως δύο όμορων ακινήτων στην Κοινότητα Πουλίθρων για χρήση ως υπαίθριου χώρου ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων και εξουσιοδοτήσεως του κ. Δημάρχου για υπογραφή σχετικών συμφωνητικών παράτασης μισθώσεων. (Εισηγητής: Καρδάσης Δ.)Θέμα 2ο: Περί της παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χώρου στο δημοτικό ακίνητο «Δημαρχείο Νότιας Κυνουρίας» (θέση Ρολόι, Κοινότητα Λεωνιδίου) στο Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Λεωνιδίου. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 3ο: Περί της παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χώρου στο δημοτικό ακίνητο «Κοινοτικό Κατάστημα τέως Κοινότητας Τυρού» στο Σύλλογο «Η Τσακωνοπαρέα». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 4ο: Επί της στέγασης του ΚΕΠ Τυρού. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 5ο: Επί εισηγήσεως Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την αγορά ακινήτου με τη διαδικασία απευθείας αγοράς – ακίνητο ιδιοκτησίας Νικ. Γ. Κοντορούπη στη θέση Πλάτανος Πουλίθρων – μοναδικό κατάλληλο ακίνητο. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 6ο: Περί της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για την υποστήριξη του Γραφείου Δόμησης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Ευσταθίου Θ.)
Θέμα 7ο: Περί της συγκρότησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002). (Εισηγητής: Ευσταθίου Θ.)
Θέμα 8ο:Περί της αποδοχής της με αρ. πρωτ. 2916/30-8-2019 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την τροποποίηση της πράξης με τίτλο: «Αποχέτευση Λεωνιδίου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων/ Β Φάση», της σχετικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, της ανάλογης τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους και της έγκρισης μελετών ΔΕΔΔΗΕ για την σύναψη αντίστοιχων συμβάσεων για χορήγηση νέων παροχών σε αντλιοστάσια του έργου. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 9ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του ΚΑ  Εσόδων 1328.010 με τίτλο «Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για την Διαχείριση Αποθέματος βιοσφαίρας Ανατολικής Πελοποννήσου (ΕΣΠΑ 2014-2020)» κατά το ποσό των (290.500,00)€, την ενίσχυση του ΚΑΕ Εξόδων 61-7341.001 με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Ανάπλαση κτιρίου παλαιού Γυμνασίου Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» για την πράξη «Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για την Διαχείριση Αποθέματος βιοσφαίρας Ανατολικής Πελοποννήσου (ΕΣΠΑ 2014-2020)» κατά το ποσό των (290.500,00)€ και την ανάλογη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 10ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την δημιουργία νέου ΚΑ Εσόδων 1116.004 με τίτλο «Έσοδα από εκποίηση αγροτεμαχίου στην θέση Λίμνες (με δημοπρασία)» κατά το ποσό των (2.880,18 )€, την  δημιουργία νέου ΚΑΕ Εξόδων 30-7332.001 με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση πλατείας πλησίον Ι.Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πέρα Μελάνων» κατά το ποσό των (2.880,18)€ και την ανάλογη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 11ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού:
α) για τη μείωση του ΚΑ 70-6162.026 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης βατότητας περιπατητικών μονοπατιών αναρριχητικού πάρκου ΔΚ Λεωνιδίου» κατά το ποσό των (6.000,00)€ και την ισόποση ενίσχυση του ΚΑ 70-7135.004 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναρριχητικών Πάρκων Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
β) για τη μείωση του ΚΑ 00-6443.008 με τίτλο «Φεστιβάλ αναρρίχησης 2019» κατά το ποσό των (10.000,00)€ και την ισόποση ενίσχυση του ΚΑ 70-6162.025 με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης διαδρομών αναρριχητικού Πάρκου ΔΚ Λεωνιδίου». (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 12ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 00-8231.005 με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των (40.000,00)€ και την ισόποση ενίσχυση του ΚΑ 00-8231.001 με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ» με το ποσό των (40.000,00)€. (Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Μ.)
Θέμα 13ο: Περί της εκλογής αντιπροσώπου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στο Δ.Σ. του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
Θέμα 14ο: Περί της έγκρισης της 68/2019 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας (ΔΗΚΕΝΚ) η οποία αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού αυτού προσώπου. (Τρούμπας Δημήτριος)
Θέμα 15ο: Επί αιτήσεων για δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο οικισμού Αμυγδαλιάς  και στο κοιμητήριο Πελετών. (Εισηγητής: Καρδάσης Δ.)
Θέμα 16ο: Επί αιτήσεως εργαζομένων στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για παράταση του Προγράμματος. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
.
Βασίλειος Σαλάκος