Τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016 18:06
φωτογραφία αρχείου

Σας καλούμε την 24η Μαΐου,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:
1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη- ασφάλεια του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης

2. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 30,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών ανανέωσης αδείας κυκλοφορίας δικύκλων Δήμου Τρίπολης3. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 60,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ και παραβόλου για κάρτα καυσαερίων στο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

4. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 228,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ και παραβόλου για κάρτα καυσαερίων στο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

5. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού 213,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ και παραβόλου για κάρτα καυσαερίων στο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, του προς εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου Παλαιάς Δεξαμενής, στη Δ.Κ. Τρίπολης

7. Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κωστόγιαννη Δημητρίου σχετικά με την υπ’ αριθ. 85/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης για την υπόθεση της Τσεκούρα Αικατερίνης

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.