Θα αναδειχθούν και σηματοδοτηθούν μονοπάτια 300 χιλιομέτρων στο Μαίναλο

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014 12:37
Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Πελοποννήσου- ΥΠΕΚΑ
Σε υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα προχωρήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη – Σήμανση Μονοπατιών όρους Μαινάλου». Το συνολικό κόστος του έργου προϋπολογίζεται βάσει μελέτης στις 290 χιλιάδες ευρώ και συνολικά θα σηματοδοτηθούν 300 χιλιόμετρα στον ορεινό όγκο του Μαινάλου. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της διεύρυνσης και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και στην ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, των τουριστικών υποδομών και γενικότερα του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας.

Ήδη από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, με τη συνεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και τις τοπικές ορειβατικές ομάδες, το Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων και τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Τρίπολης έχουν ολοκληρωθεί οι  διαδικασίες κατάρτισης της μελέτης με τίτλο: Ανάδειξη – Σήμανση Μονοπατιών Όρους Μαίναλο, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της από 30-5-2013 εγκριθείσας από το Περιφερειακό Συμβούλιο Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Μαίναλο:Οδός Πανός».  
Η εν λόγω μελέτη αφορά σε τμήματα του Όρους Μαίναλο, και τηρώντας τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της δασικής επιστήμης αναφέρεται στον προσδιορισμό των εργασιών και του κόστους αυτών. 
Οι εργασίες αφορούν σε καθαρισμούς του καταστρώματος των μονοπατιών με τοπικές κλαδεύσεις θάμνων και χαμηλών κλαδιών δένδρων, κοπή και άρση πεσμένων κορμών δένδρων, άρση λιθοπτώσεων και τοπικές διαμορφώσεις της κοίτης των μονοπατιών (εκσκαφές δια χειρών, αντιστηρίξεις με ξηρολιθιά κλπ) καθώς και σήμανση επί στύλων, επί δένδρων και επί βράχων. Στις εργασίες επίσης προβλέπονται και περιλαμβάνονται η τοποθέτηση απλών κατασκευών ξεκούρασης, καθώς και η σήμανση της περιοχής με πινακίδες διαφόρων μορφών κατά περίπτωση θέσης.
Προκειμένου να εκτελεστούν τα έργα ανάδειξης και σήμανσης μονοπατιών όρους Μαινάλου, τα οποία βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΥΠΕΚΑ, δεδομένου ότι οι εκτάσεις βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000, σύμφωνα με την 168651/728/27-4-2012 του ΥΠΕΚΑ με αντικείμενο Προγραμματικές Συμβάσεις για τις μελέτες και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις. 
 
Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.  Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη  διεξαγωγή και κατακύρωση των δημοπρασιών. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη. 
 
Τα έργα που δεν αφορούν άμεσα υποδομή δασικής αναψυχής, θα παραδοθούν μετά την ολοκλήρωσή τους στο αρμόδιο Δασαρχείο. 
Η χρήση των έργων – εγκαταστάσεων δασικής αναψυχής, μετά την ολοκλήρωση τους, ανατίθεται αρμοδίως στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που δεσμεύεται για την επί είκοσι (20) έτη, από  ίδιες πιστώσεις, συντήρησή τους, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του δάσους, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου και την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου δασικής αναψυχής, που θα πρέπει να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου, κατά τα οριζόμενα στην 66102/970/23-2-95  απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας, από την  αρμόδια δασική υπηρεσία. Η κυριότητα της έκτασης πάντως παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ε.Τ.